โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 วัดทุ่งหินผุด ปกติ 1                                                          
2 บ้านหนองชวด ปกติ       1                                                    
3 บ้านเขาติง 1         1                                                    
4 บ้านหนองเรี้ย ปกติ                                                        
5 บ้านคลองทรายขาว ปกติ 1                                                          
6 บ้านยวนโปะ ปกติ 1         1                                                    
7 บ้านปากไพ ปกติ 1         1                                                    
8 บ้านกลางนา ปกติ 1         1                                                    
9 บ้านควนสระแก้ว ปกติ 1         1                                                    
10 หนองผักฉีด ปกติ 1                                                          
11 บ้านท่าข้าม ปกติ 1         1                                                    
12 บ้านควนเคี่ยม ปกติ 1                                                          
13 บ้านโพรงจระเข้ ปกติ       1                                                    
14 วัดแจ้ง ปกติ 1         1                                                    
15 บ้านช่อง ปกติ 1         1                                                    
16 บ้านนานิน ปกติ                                                        
17 บ้านทุ่งศาลา ปกติ 1                                                          
18 บ้านเขาไม้แก้ว ปกติ                                                        
19 บ้านหนองยวน ปกติ 1                                                          
20 บ้านยูงงาม ปกติ 1         1                                                    
21 บ้านปากห้วย ปกติ 1         1                                                    
22 บ้านท่าคลอง ปกติ 1         1                                                    
23 บ้านไร่หลวง ปกติ 1         1                                                    
24 บ้านควนยวน ปกติ 1         1                                                    
25 บ้านสุโสะ ปกติ 1         1                                                    
26 วัดชลวาปีวิหาร ปกติ 1         1                                                    
27 บ้านปากคลอง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
28 บ้านแหลม ปกติ 1                                                          
29 บ้านหนองชุมแสง ปกติ 1         1                                                    
30 บ้านทุ่งเกาะญวน ปกติ 1         1                                                    
31 บ้านทุ่งนา ปกติ 1         1                                                    
32 วัดท่าพญา ปกติ 1         1                                                    
33 วัดสาริการาม ปกติ                                                        
34 บ้านป่าแก่ ปกติ 1         1                                                    
35 วัดเกาะมะม่วง ปกติ 1         1                                                    
36 บ้านด่าน ปกติ 1         1                                                    
37 บ้านห้วยเร็จ ปกติ 1                                                          
38 หาดสำราญ ปกติ       1                                                    
39 บ้านทอนพลา ปกติ 1         1                                                    
40 บ้านทุ่งส้มป่อย ปกติ 1                                                          
41 วัดโพธาราม ปกติ 1                                                          
42 บ้านทุ่งนา ปกติ 1         1                                                    
43 บ้านนายายหม่อม ปกติ       1                                                    
44 บ้านเขาหลัก ปกติ       1                                                    
45 ไทรงาม ปกติ 1         1                                                    
46 บ้านทุ่งปาหนัน ปกติ 1                                                          
47 บ้านบางด้วน ปกติ 1         1                                                    
48 บ้านท่าบันได ปกติ                                                        
49 บ้านคลองปะเหลียน ปกติ       1                                                    
50 วัดโคกพิกุล ปกติ 1                                                          
51 ทุ่งไทรทอง ปกติ 1         1                                                    
52 วัดโหละคล้า ปกติ 1         1                                                    
53 บ้านหนองโต๊ะ ปกติ 1                                                          
54 วัดอัมพวัน ปกติ 1                                                          
55 บ้านโคกรัก ปกติ                                                        
56 วัดควนวิไล ปกติ       1                                                    
57 บ้านควนอินทนินงาม ปกติ       1                                                    
58 บ้านนาโตง ปกติ 1         1                                                    
59 วัดศรีสุวรรณาราม ปกติ 1                                                          
60 บ้านตะเสะ ปกติ 1         1                                                    
61 บ้านท่าเทศ ปกติ                                                        
62 วัดนางประหลาด ปกติ                                                        
63 บ้านหัวควน ปกติ       1                                                    
64 วัดสันติวัน ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
65 วัดไพรสนฑ์ เรียนร่วม                                                        
66 บ้านโคกมะม่วง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
67 วัดโพรงจระเข้ ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
68 บ้านวังเจริญ ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
69 บ้านห้วยด้วน ปกติ       1                                                    
70 บ้านบกหัก ปกติ 1                                                          
71 บ้านลำปลอกเหนือ ปกติ 1         1                                                    
72 ทุ่งรวงทอง ปกติ 1         1                                                    
73 วัดนิคมประทีป ปกติ 1                                                          
74 บ้านคลองขุด เรียนร่วม                                                        
รวม