โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านเขาไม้แก้ว ปกติ 1         1                                                    
2 บ้านควนเลียบ ปกติ 1                                                          
3 บ้านแหลม ปกติ 1         1                                                    
4 บ้านจุปะ เรียนร่วม 1                                                          
5 บ้านปาเต ปกติ 1         1                                                    
6 บ้านไสบ่อ ปกติ       1                                                    
7 บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา ปกติ 1                                                          
8 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ ปกติ 1         1                                                    
9 บ้านทุ่งขี้เหล็ก ปกติ 1                                                          
10 บ้านทุ่งยางงาม ปกติ 1         1                                                    
11 บ้านโพธิ์น้อย ปกติ 1         1                                                    
12 บ้านคลองชีล้อม ปกติ       1                                                    
13 บ้านทุ่งอิฐ ปกติ 1                                                          
14 บ้านผมเด็น ปกติ 1         1                                                    
15 บ้านห้วยน้ำเย็น ปกติ 1         1                                                    
16 บ้านควนอารี ปกติ                                                        
17 บ้านป่าเตียว ปกติ 1         1                                                    
18 บ้านหาดยาว ปกติ 1                                                          
19 บ้านน้ำฉา ปกติ 1                                                          
20 บ้านทุ่งสมอ ปกติ 1         1                                                    
21 บ้านย่านซื่อ ปกติ 1         1                                                    
22 บ้านเหนือคลอง ปกติ       1                                                    
23 บ้านหนองบัว ปกติ 1                                                          
24 บ้านควนหนองกก ปกติ       1                                                    
25 บ้านลำแพะ ปกติ       1                                                    
26 บ้านแตะหรำ เรียนร่วม 1         1                                                    
27 บ้านทุ่งยาง ปกติ 1         1                                                    
28 บ้านหนองบัวน้อย ปกติ       1                                                    
29 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ปกติ 1                                                          
30 บ้านเขาพรุเสม็ด ปกติ       1                                                    
31 บ้านหนองปรือ ปกติ                                                        
32 บ้านหน้าเขา ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านเขาโอน ปกติ 1         1                                                    
34 บ้านเกาะลิบง ปกติ 1         1                                                    
35 บ้านนาเหนือ ปกติ 1         1                                                    
36 วัดสิทธิโชค ปกติ 1                                                          
37 วัดทุ่งใหญ่ ปกติ 1                                                          
38 บ้านท่ามะปราง ปกติ 1         1                                                    
39 บ้านไร่ใหญ่ ปกติ 1         1                                                    
40 บ้านหนองราโพ ปกติ 1         1                                                    
41 บ้านจิจิก ปกติ       1                                                    
42 วัดปากแจ่ม ปกติ                                                        
43 บ้านกันตังใต้ ปกติ 1                                                          
44 วัดถ้ำพระพุทธ ปกติ 1                                                          
45 บ้านพรุจูด ปกติ 1         1                                                    
46 บ้านห้วยไทร ปกติ 1         1                                                    
47 บ้านท่าปาบ ปกติ 1         1                                                    
48 บ้านบางเตา ปกติ 1                                                          
49 บ้านควนหนองยาง ปกติ 1                                                          
50 บ้านหนองมวง ปกติ 1                                                          
51 วัดกาญจน์บริรักษ์ ปกติ                                                        
52 บ้านบางหมาก ปกติ       1                                                    
53 บ้านตะเคียนหลบฟ้า ปกติ 1         1                                                    
54 วัดควนธานี ปกติ 1         1                                                    
55 บ้านบางหมากน้อย ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
56 บ้านน้ำราบ ปกติ                                                        
57 บ้านหนองยูง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
58 บ้านป่ายาง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
59 วัดควนไทร ปกติ 1                                                          
รวม