โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตราด

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 วัดตะกาง 1                                                          
2 บ้านทุ่งไก่ดัก 1         1                                                    
3 วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 1         1                                                    
4 บ้านท่าประดู่ ปกติ 1         1                                                    
5 บ้านเนินตาแมว 1         1                                                    
6 บ้านสวนใน 1                                                          
7 วัดหนองคันทรง ปกติ       1                                                    
8 บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 1         1                                                    
9 วัดห้วงน้ำขาว 1                                                          
10 บ้านเปร็ดใน       1                                                    
11 บ้านบางปรง 1         1                                                    
12 วัดอ่าวใหญ่ 1                                                          
13 บ้านแหลมพร้าว 1         1                                                    
14 บ้านตาหนึก 1         1                                                    
15 บ้านหนองม่วง ปกติ 1         1                                                    
16 วัดดินแดง 1         1                                                    
17 วัดเสนาณรงค์ 1                                                          
18 วัดท่าหาด 1                                                          
19 วัดพนมพริก 1         1                                                    
20 บ้านหนองแฟบ 1                                                          
21 บ้านคลองแอ่ง 1         1                                                    
22 บ้านตางาม 1         1                                                    
23 บ้านธรรมชาติล่าง เรียนร่วม 1         1                                                    
24 วัดทองธรรมชาติ       1                                                    
25 บ้านอ่าวตาลคู่ เรียนร่วม 1                                                          
26 วัดบางปิดบน เรียนร่วม 1                                                          
27 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 1         1                                                    
28 บ้านคลองเจ้า 1                                                          
29 บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1                                                          
30 วัดวัชคามคชทวีป 1         1                                                    
31 วัดสะพานหิน 1                                                          
32 บ้านมะนาว 1                                                          
33 บ้านห้วงพัฒนา ปกติ 1                                                          
34 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ 1         1                                                    
35 วัดห้วงโสม ปกติ 1                                                          
36 บ้านปะเดา ปกติ 1                                                          
37 ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) ปกติ 1                                                          
38 อนุบาลเกาะช้าง ปกติ 1         1                                                    
39 บ้านด่านชุมพล ปกติ 1                                                          
40 บ้านจัดสรร ปกติ 1         1                                                    
41 บ้านมณฑล ปกติ       1                                                    
42 วัดสลัก ปกติ 1         1                                                    
43 บ้านเนินดินแดง ปกติ 1                                                          
44 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) ปกติ 1                                                          
45 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง ปกติ 1                                                          
46 วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) ปกติ 1         1                                                    
47 บ้านนาเกลือ ปกติ 1                                                          
48 บ้านโขดทราย ปกติ                                                        
49 บ้านอ่าวพร้าว ปกติ 1                                                          
50 บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ปกติ 1         1                                                    
51 บ้านบางเบ้า ปกติ 1                                                          
52 บ้านคลองมะนาว ปกติ 1                                                          
รวม