โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตาก เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านโพรงตะเข้ 1         1                                                    
2 บ้านหนองกระโห้ 1                                                          
3 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1                                                          
4 บ้านชะลาด 1         1                                                    
5 ชุมชนบ้านวังหิน ปกติ                                                        
6 บ้านท่าเล่ 1         1                                                    
7 บ้านท่าตะคร้อ 1         1                                                    
8 บ้านลานเต็ง ปกติ                                                        
9 บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) ปกติ 1         1                                                    
10 เสริมปัญญา ปกติ 1         1                                                    
11 บ้านหนองกระทุ่ม ปกติ 1         1                                                    
12 บ้านดงยาง ปกติ 1         1                                                    
13 เด่นวิทยา ปกติ 1         1                                                    
14 บ้านหนองบัวใต้ ปกติ 1         1                                                    
15 บ้านตะเคียนด้วน ปกติ 1         1                                                    
16 บ้านเนินมะลื่น ปกติ       1                                                    
17 ชุมชนบ้านแม่ยะ ปกติ 1                                                          
18 บ้านคลองไม้แดง ปกติ 1         1                                                    
19 บ้านน้ำด้วน ปกติ 1         1                                                    
20 บ้านสามเงา ปกติ 1                                                          
21 บ้านแม่พะยวบ ปกติ 1         1                                                    
22 วัดสามเงา ปกติ 1         1                                                    
23 บ้านวังม่วง ปกติ 1         1                                                    
24 วัดปากห้วยไม้งาม ปกติ 1                                                          
25 บ้านเกาะลาน ปกติ 1                                                          
26 บ้านห้วยแม่บอน ปกติ 1                                                          
27 บ้านลานสาง ปกติ 1                                                          
28 บ้านป่ายางใต้ ปกติ 1         1                                                    
29 บ้านวังตำลึง ปกติ 1         1                                                    
30 บ้านฉลอม ปกติ 1                                                          
31 บ้านหนองปลาไหล ปกติ 1                                                          
32 บ้านห้วยเหลือง ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านเกาะอ้ายด้วน ปกติ 1         1                                                    
34 ประชาพัฒนา ปกติ 1         1                                                    
35 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 ปกติ 1                                                          
36 บ้านโสมง ปกติ 1         1                                                    
37 บ้านวังไม้ส้าน ปกติ 1                                                          
38 บ้านใหม่เสรีธรรม ปกติ 1         1                                                    
39 บ้านวังประจบ ปกติ 1         1                                                    
40 บ้านหนองชะลาบ เรียนร่วม 1         1                                                    
41 บ้านใหม่ ปกติ 1         1                                                    
42 บ้านสันป่าป๋วย ปกติ 1         1                                                    
43 ชุมชนบ้านไม้งาม ปกติ 1                                                          
44 บ้านท้องฟ้า เรียนร่วม 1         1                                                    
45 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ปกติ 1         1                                                    
46 บ้านทุ่งกระเชาะ ปกติ 1         1                                                    
47 บ้านท่าปุยตก ปกติ 1         1                                                    
48 บ้านปากวัง ปกติ       1                                                    
49 บ้านนาตาโพ ปกติ 1         1                                                    
50 วัดพระธาตุน้อย ปกติ 1         1                                                    
51 สว่างวิทยา ปกติ 1         1                                                    
52 บ้านดงลาน ปกติ 1         1                                                    
53 บ้านคลองสัก ปกติ 1         1                                                    
54 บ้านตลุกป่าตาล ปกติ 1                                                          
55 บ้านลานมะคร้อ เรียนร่วม 1                                                          
56 บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) ปกติ       1                                                    
57 บ้านทุ่งกง       1                                                    
58 บ้านหนองบัวเหนือ ปกติ 1                                                          
59 บ้านท่าไผ่ ปกติ 1                                                          
60 บ้านอูมวาบ ปกติ 1         1                                                    
61 บ้านสันกลาง เรียนร่วม 1                                                          
62 บ้านหนองแขม ปกติ 1                                                          
63 บ้านห้วยนึ่ง เรียนร่วม 1         1                                                    
รวม