โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตาก เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 กลาโหมราชเสนา ปกติ                                                        
2 บ้านน้ำดิบ 1                                                          
3 บ้านขุนห้วยนกแล ปกติ 1         1                                                    
4 บ้านปูแป้ ปกติ 1         1                                                    
5 บ้านทุ่งมะขามป้อม ปกติ 1                                                          
6 บ้านแม่กลองเก่า ปกติ 1         1                                                    
7 บ้านห้วยไม้แป้น ปกติ 1         1                                                    
8 บ้านจกปก ปกติ 1         1                                                    
9 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย ปกติ 1                                                          
10 บ้านพะละ ปกติ 1                                                          
11 บ้านห้วยผาลาด ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
12 บ้านแม่ตาวใต้ ปกติ 1                                                          
13 บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ ปกติ 1                                                          
14 บ้านต้นผึ้ง ปกติ 1                                                          
15 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ ปกติ 1                                                          
16 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ปกติ 1         1                                                    
17 บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี ปกติ 1                                                          
18 บ้านห้วยโป่ง ปกติ 1         1                                                    
19 บ้านแม่กุหลวง ปกติ 1                                                          
20 วัดสว่างอารมณ์ ปกติ 1                                                          
21 บ้านทีกะเป่อ ปกติ 1                                                          
22 บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านห้วยปูลิง เรียนร่วม 1                                                          
23 บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านแพะ ยุบโรงเรียนแล้ว                                                        
รวม