โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 1         1                                                    
2 บ้านหนองโพธิ์ ปกติ 1                                                          
3 บ้านเขาศาลา 1                                                          
4 บ้านหนองขุย 1         1                                                    
5 วัดบ้านน้อย ปกติ 1                                                          
6 บ้านดอนสระ 1                                                          
7 บ้านพนมนาง ปกติ 1                                                          
8 บ้านชายธูป ปกติ       1                                                    
9 วัดหนองโรง ปกติ 1         1                                                    
10 บ้านห้วยด้วน ปกติ 1                                                          
11 วัดนาพระยา ปกติ 1         1                                                    
12 บ้านห้วยลึก ปกติ 1                                                          
13 บ้านหนองเจริญสุข ปกติ 1                                                          
14 เมตตาจิตต ปกติ 1                                                          
15 บ้านนาใหม่ ปกติ 1         1                                                    
16 วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) ปกติ       1                                                    
17 บ้านหนองหิน ปกติ 1                                                          
18 บ้านจันทร์ลาดวิทยา ปกติ 1                                                          
19 บ้านแจงงาม ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
20 บ้านรางยอม ปกติ 1         1                                                    
21 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) ปกติ 1                                                          
22 บ้านบึงวิทยา ปกติ 1                                                          
23 วัดทุ่งมะกรูด ปกติ 1                                                          
24 วัดท่ากระทุ่ม ปกติ       1                                                    
25 บ้านสระจันทอง ปกติ 1                                                          
26 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) ปกติ 1                                                          
27 บ้านวังรัก ปกติ 1                                                          
28 บ้านบ่อหว้า ปกติ 1         1                                                    
29 บ้านโป่งกูป ปกติ 1                                                          
30 วัดเขาตะพั้น ปกติ 1         1                                                    
31 บ้านท่าพะเนียง ปกติ 1                                                          
32 บ้านไพรงาม ปกติ 1         1                                                    
33 วัดห้วยตะเคียน ปกติ 1                                                          
34 บ้านหนองตาคง ปกติ 1         1                                                    
35 วัดดงสัก ปกติ                                                        
36 บ้านซ่อง ปกติ 1         1                                                    
37 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) ปกติ                                                        
38 บ้านหนองตาแพ่ง ปกติ 1                                                          
39 บ้านโคราช ปกติ 1                                                          
40 บ้านทุ่งมังกะหร่า ปกติ 1                                                          
41 วัดหนองลาน ปกติ 1         1                                                    
42 บ้านหนองตายอด ปกติ       1                                                    
43 บ้านอ่างหิน ปกติ 1         1                                                    
44 บ้านหนองกรด ปกติ 1                                                          
รวม