โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านพุเตย ปกติ 1         1                                                    
2 บ้านทุ่งก้างย่าง 1                                                          
3 บ้านทุ่งเรือโกลน 1                                                          
4 บ้านช่องแคบ ปกติ 1         1                                                    
5 บ้านพุม่วง0พุพง ปกติ                                                        
6 บ้านหนองขอน ปกติ 1         1                                                    
7 บ้านเขาพัง ปกติ 1                                                          
8 บ้านท่าตาเสือ ปกติ 1         1                                                    
9 บ้านนามกุย ปกติ 1                                                          
10 บ้านแก่งประลอม ปกติ 1         1                                                    
11 บ้านท่ามะเดื่อ 1         1                                                    
12 บ้านถ้ำดาวดึงส์ ปกติ 1                                                          
13 วัดปากกิเลน ปกติ       1                                                    
14 บ้านห้วยเขย่ง ปกติ 1                                                          
15 บ้านลุ่มผึ้ง ปกติ 1                                                          
16 บ้านหนองปรือ ปกติ 1         1                                                    
17 บ้านยางโทน ปกติ 1                                                          
18 บ้านหินดาด ปกติ                                                        
19 บ้านดงโคร่ง ปกติ 1                                                          
20 วัดใหม่ดงสัก ปกติ       1                                                    
21 สามัคคีธรรมานุสรณ์ ปกติ 1         1                                                    
22 บ้านวังกระแจะ ปกติ 1                                                          
23 หลุงกัง ปกติ 1                                                          
24 บ้านพุปลู เรียนร่วม 1         1                                                    
รวม