โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านหนองกุ่ม ปกติ       1                                                    
2 บ้านหนองหมู ปกติ 1         1                                                    
3 บ้านหนองสาหร่าย 1                                                          
4 บ้านห้วยหวาย ปกติ                                                        
5 บ้านหนองตาก้าย ปกติ 1                                                          
6 บ้านหนองเข้ ปกติ 1                                                          
7 บ้านหนองไก่ต่อ ปกติ 1         1                                                    
8 บ้านสระเตยพัฒนา ปกติ 1                                                          
9 บ้านหนองใหญ่ ปกติ 1                                                          
10 บ้านหนองม่วง ปกติ 1         1                                                    
11 บ้านพรหมณี ปกติ 1         1                                                    
12 บ้านบะลังกา ปกติ 1         1                                                    
13 บ้านน้ำลาด ปกติ 1         1                                                    
14 บ้านพุรวก เรียนร่วม 1         1                                                    
15 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด ปกติ 1                                                          
16 บ้านหนองไผ่ล้อม ปกติ 1                                                          
17 บ้านหนองงูเห่า ปกติ 1         1                                                    
18 บ้านหนองหวาย ปกติ 1         1                                                    
19 บ้านน้ำคลุ้ง ปกติ 1         1                                                    
20 บ้านหนองผือ ปกติ 1         1                                                    
21 หมู่บ้านป่าไม้ ปกติ 1                                                          
22 ประชาพัฒนา ปกติ 1         1                                                    
23 บ้านชุมนุมพระ ปกติ 1         1                                                    
24 เสรี0สมใจ ปกติ 1         1                                                    
25 บ้านรางขาม ปกติ 1                                                          
26 บ้านหนองไก่เหลือง ปกติ 1                                                          
27 บ้านเขามุสิ ปกติ 1                                                          
28 บ้านทุ่งโป่ง ปกติ 1                                                          
29 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) ปกติ 1         1                                                    
30 บ้านบึงหัวแหวน ปกติ 1         1                                                    
31 บ้านทุ่งกระบ่ำ ปกติ 1                                                          
32 บ้านพยอมงาม ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านเขาแดง ปกติ 1         1                                                    
34 บ้านรางพยอม ปกติ 1         1                                                    
35 บ้านเขานางสางหัว ปกติ 1                                                          
36 บ้านท่าว้า ปกติ 1         1                                                    
37 บ้านหนองหวาย ปกติ 1                                                          
38 บ้านหนองใหญ่ ปกติ 1                                                          
39 บ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง ปกติ 1                                                          
40 บ้านไร่เจริญ ปกติ 1         1                                                    
41 บ้านหนองกะหนาก ปกติ 1         1                                                    
42 บ้านหนองแกใน ปกติ 1                                                          
รวม