โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ ปกติ 1         1                                                    
2 บ้านหนองขาม                                                        
3 หนองไม้พลวงวิทยาคม ปกติ 1                                                          
4 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์                                                        
5 บ้านนางาม 1         1                                                    
6 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา ปกติ 1                                                          
7 โนนชัยประชาสรรค์ ปกติ 1         1                                                    
8 หนองเม็กวิทยา 1         1                                                    
9 วัดบ้านกุดสังข์ ปกติ 1                                                          
10 ห้วยยางดงวิทยา 1         1                                                    
11 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) ปกติ 1         1                                                    
12 สระแก้ววิทยานุกูล ปกติ 1                                                          
13 หลักด่านวิทยา ปกติ 1         1                                                    
14 บ้านชัยศรี ปกติ 1         1                                                    
15 หัวหินราษฎร์บำรุง เรียนร่วม 1         1                                                    
16 คำบอนวิทยาสรรพ์ ปกติ 1         1                                                    
17 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ ปกติ 1         1                                                    
18 คำขามวิทยา ปกติ 1                                                          
19 โนนเตาไหหนองแก ปกติ 1                                                          
20 สว่างกิจวิทยา ปกติ 1         1                                                    
21 คำมันปลาผดุงวิทย์ เรียนร่วม 1         1                                                    
22 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา ปกติ 1         1                                                    
23 เสริมเสาเล้าวิทยา ปกติ 1                                                          
24 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา ปกติ 1                                                          
25 บ้านโคกศรี ปกติ 1                                                          
26 คำไฮวิทยา ปกติ 1                                                          
27 คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ เรียนร่วม 1         1                                                    
28 วัดบ้านดอนกลาง ปกติ 1                                                          
29 บัวสะอาดส่งเสริม ปกติ       1                                                    
30 บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์0170) ปกติ 1                                                          
31 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ปกติ 1         1                                                    
32 หนองโนวิทยา ปกติ                                                        
33 ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) เรียนร่วม 1         1                                                    
34 ดงสวรรค์อุดมมิตร ปกติ 1                                                          
35 ขมิ้นพัฒนวิทย์ ปกติ 1         1                                                    
36 หนองแวงม่วง ปกติ 1         1                                                    
37 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ ปกติ 1         1                                                    
38 คำถาวรเจริญวิทย์ ปกติ 1                                                          
39 ท่าแห่วิทยาคม ปกติ 1                                                          
40 โคกเจริญวิทยา ปกติ 1                                                          
41 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม ปกติ 1                                                          
42 อุ่มเม่าวิทยา ปกติ 1                                                          
43 บ้านหนองแสง ปกติ 1         1                                                    
44 พรมลีศรีสว่าง ปกติ 1         1                                                    
45 ท่อนสังข์วิทยา ปกติ 1         1                                                    
46 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล ปกติ 1                                                          
47 หนองบัววิทยาเสริม ปกติ                                                        
48 กุดฆ้องชัยวิทยา ปกติ 1                                                          
49 บ้านหนองไผ่ ปกติ 1                                                          
50 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                          
51 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย ปกติ 1                                                          
52 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี ปกติ 1         1                                                    
53 หัวดงวิทยา เรียนร่วม 1                                                          
54 นามูลสมบูรณ์วิทย์ เรียนร่วม 1                                                          
55 สำราญ 0 ประภาศรี ปกติ 1                                                          
56 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี ปกติ 1         1                                                    
57 หนองปะโอประชาอุทิศ ปกติ 1                                                          
58 เนินลาดวิทยา ปกติ 1         1                                                    
59 หน่อคำประชานุเคราะห์ ปกติ 1         1                                                    
60 บ้านกุดท่าลือ ปกติ 1         1                                                    
61 บ้านขามวิทยาคม ปกติ 1         1                                                    
62 บ้านเว่อวิทยานุกูล เรียนร่วม 1                                                          
63 เชียงงามวิทยาคาร เรียนร่วม                                                        
64 นาอวนวิทยาสิทธิ์ ปกติ 1                                                          
65 บ้านหนองหัวช้าง ปกติ 1         1                                                    
66 บ้านดงน้อย ปกติ                                                        
67 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                          
68 สว่างศรีโคกคึม ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
69 ชุมชนดอนยูงวิทยายน ปกติ 1                                                          
70 หนองบัวชุม ปกติ 1                                                          
71 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี ปกติ 1         1                                                    
72 มิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ) ยุบโรงเรียนแล้ว                                                        
73 บ้านลาดสระบัว ปกติ 1         1                                                    
74 พิมูลวิทยา เรียนร่วม 1                                                          
75 ป่าหวายศึกษา เรียนร่วม 1         1                                                    
76 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ ปกติ 1         1                                                    
77 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม เรียนร่วม 1                                                          
78 บ้านหาดทรายมูล ปกติ 1                                                          
79 หนองโนวิทยาคม ปกติ 1         1                                                    
80 หนองแสงวิทยา ปกติ       1                                                    
81 หนองใหญ่วิทยา เรียนร่วม 1         1                                                    
82 บ้านหนองบัวแดง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
83 ประชารัฐศึกษา ปกติ 1         1                                                    
84 บ้านหนองเสือ ปกติ 1         1                                                    
85 คำโองวิทยา ปกติ 1         1                                                    
86 ไชยวารวิทยาคม ปกติ 1                                                          
87 นาสีนวลอุดมเวศม์ ปกติ 1         1                                                    
88 บ้านแสนสุข ปกติ 1         1                                                    
89 โคกก่องราษฎร์นุกูล เรียนร่วม 1                                                          
90 ยางเนียมพัฒนา เรียนร่วม 1                                                          
91 ไทรทองวิทยาคาร ปกติ 1                                                          
92 บ้านโคกกลาง ปกติ 1         1                                                    
93 บ้านชัยศรีสุข ปกติ 1                                                          
94 เดชอุดมพิทยาคม เรียนร่วม 1                                                          
95 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง เรียนร่วม 1         1                                                    
96 บ้านชาดวิทยาคาร ปกติ 1                                                          
97 บ้านคำแคน ปกติ 1         1                                                    
98 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ ปกติ 1         1                                                    
99 ท่าเมืองสำราญวิทย์ ปกติ 1         1                                                    
100 บ้านสีสุก เรียนร่วม 1         1                                                    
รวม