การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านโนนสวรรค์ เรียนร่วม                                                
2 บ้านกุดฝั่งแดง                                                      
3 บ้านสร้างแสน ปกติ 1                                                  
4 บ้านหนองป่าอ้อย ปกติ 1                                                  
5 บ้านโนนสะอาด ปกติ 1                                                  
6 หนองกุงสมเด็จ ปกติ 1                                                  
7 อุปรีศรีวิทยา                                                  
8 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3                                                  
9 สามเพื่อนพัฒนา 1                                                    
10 หัวงัววิทยาคม                                                
11 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร                                                
12 หนองบัววิทยาสรรพ์ ปกติ 1                                                  
13 บ้านดงแหลม ปกติ 1                                                      
14 บ้านโคกโก่ง                                                
15 บ้านดงมัน                                                
16 บ้านหนองเม็ก ปกติ 1                                                  
17 ดงสวางวรวิทย์ ปกติ                                                
18 โพธิ์คำประชาสรรพ์ ปกติ 1                                                  
19 บ้านนากุดสิม ปกติ                                                
20 บ้านจอมทอง ปกติ                                                
21 นาสีนวลวิทยา ปกติ                                                
22 หนองโพนสูง ปกติ                                                
23 บ้านนาวี ปกติ 1                                                  
24 ทุ่งคลองวิทยา ปกติ 1                                                  
25 บ้านหนองผ้าอ้อม ปกติ                                                
26 หนองบัวนอก ปกติ                                                
27 บ้านห้วยฝา ปกติ 1                                                  
28 บ้านขุมขี้ยาง ปกติ 1                                                    
29 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) ปกติ                                                
30 บ้านห้วยแดง ปกติ 1                                                  
31 บ้านกุดกอก ปกติ                                                
32 โคกมะลิวิทยา ปกติ 1                                                  
33 บ้านโพธิ์ไทร ปกติ 1                                                  
34 โคกกลางสมเด็จ ปกติ                                                
35 หินลาดนารายณ์สาร ปกติ                                                      
36 โคกหวายราษฎร์สามัคคี ปกติ 1                                                  
37 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ ปกติ                                                          
38 บ้านจาน ปกติ                                                
39 บ้านวังมน ปกติ                                                      
40 บ้านโนนสำราญ เรียนร่วม 1                                                  
41 บ้านแห่เจริญวิทย์ ปกติ 1                                                  
42 บ้านกกตาล ปกติ 1                                                  
43 บ้านนาเหนือ ปกติ 1                                                  
44 บ้านนาทัน ปกติ 1                                                  
45 หนองห้างฉวีวิทย์ ปกติ 1                                                  
46 บ้านนากระเดา ปกติ 1                                                  
47 บ้านวังเวียง ปกติ 1                                                  
48 บ้านกุดตาใกล้ ปกติ 1                                                  
49 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา ปกติ                                                
50 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง ปกติ                                                
51 คำเมยราษฎร์พัฒนา ปกติ                                                        
52 บ้านโนนศาลา ปกติ                                                
53 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง ปกติ                                                
54 ทุ่งมนราษฏร์บำรุง ปกติ 1                                                  
55 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียนร่วม 1                                                  
56 บ้านคำหม่วย ปกติ                                                
57 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ ปกติ                                                
58 บ้านจอมศรี เรียนร่วม                                                
59 บ้านเก่าเดื่อ ปกติ                                                
60 บ้านผึ้ง ปกติ                                                
61 บ้านหนองไผ่ ปกติ 1                                                      
62 โป่งนกเปล้า ปกติ 1                                                  
63 บ้านคำกุงหนองอิดุม ปกติ 1                                                  
64 บ้านขมิ้น ปกติ 1                                                  
65 บ้านบ่อแก้ว ปกติ 1                                                      
66 ดงบังนาแก้ววิทยา ปกติ                                                
67 บ้านใหม่ชัยมงคล ปกติ                                                
68 หนองสระพังวิทยาคาร ปกติ                                                
69 บ้านปลาขาว ปกติ                                                      
70 บ้านหนองขามป้อม ปกติ 1                                                  
71 บ้านโพนสวาง ปกติ 1                                                  
72 บ้านคำม่วง ปกติ                                                
73 หนองบัวทองวิทยาเสริม ปกติ 1                                                  
74 หนองขามวิทยา ปกติ                                                    
75 บ้านแก้งเดื่อ ปกติ 1                                                  
76 บ้านบึงทอง เรียนร่วม                                                          
77 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 ปกติ 1                                                  
78 บ้านแก้งกะอาม ปกติ 1                                                  
79 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ปกติ                                                
80 บ้านหนองห้าง ปกติ 1                                                  
81 บ้านพรหมสว่าง เรียนร่วม 1                                                  
82 บ้านน้ำปุ้น ปกติ 1                                                  
83 บ้านสร้างแก้ว ปกติ                                                
84 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) ปกติ 1                                                  
85 บ้านโพนนาดี ปกติ 1                                                  
86 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) ปกติ 1                                                  
87 หนองบัวกลาง ปกติ                                                
88 บ้านหนองขอนแก่น ปกติ                                                
89 ยิ่งสันต์วิทยา ปกติ 1                                                  
90 บ้านคำอีหงษ์ ปกติ 1                                                        
91 บ้านหนองโง้ง ปกติ 1                                                  
92 บ้านเหล่าภูพานวิทยา ปกติ                                                
93 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) ปกติ                                                
94 หนองสนมราษฎร์อำนวย ปกติ                                                
95 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) ปกติ                                                
96 ชุมชนหนองยางวิทยาคม ปกติ                                                
97 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ ปกติ                                                    
98 บ้านโนนยาง ปกติ 1                                                    
99 บ้านห้วยม่วง ปกติ 1                                                  
100 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา ปกติ                                                
101 เย็นสยามวิทยา ปกติ 1                                                  
102 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ปกติ                                                
103 แจนแลนวิทยา ปกติ 1                                                  
104 สะพานหินวิทยาคม ปกติ                                                
105 บ้านคำไผ่ ปกติ 1                                                  
106 สามัคคีวิทยาคม ปกติ 1                                                  
107 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) ปกติ 1                                                        
108 ดงเหนือประชาสรรค์ ปกติ 1                                                        
109 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ 1                                                  
110 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา ปกติ                                                
111 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) เรียนร่วม 1                                                  
112 นาไคร้ประชาสรรค์ ปกติ                                                
113 บ้านบึงโคกสะอาด ปกติ                                                
114 บ้านสุขเจริญ ปกติ                                                
115 มะนาววิทยาเสริม ปกติ                                                      
116 บ้านเหล่าสีแก้ว ปกติ 1                                                  
117 แก่งพฤาชัยวิทยา ปกติ                                                
รวม 59 32 10 6 2 5 9 25 20 15 41 41 13 4 8 3 5 10 24 32 6 18 25 25 16 2 8 23 22 23