การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านโนนม่วง                                                
2 บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา                                                
3 บ้านนานอก ปกติ                                                
4 บ้านหัวยาง 1                                                  
5 บ้านเก่า                                                          
6 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)                                                
7 บ้านโนนสมอ                                              
8 บ้านหร่ายการ้อง                                                
9 บ้านลานช้างท่าว ปกติ                                                
10 ห้วยใหญ่ยางงาม                                                
11 บ้านแก้วสุวรรณ ปกติ 1                                                        
12 บ้านใหม่เขานิยม ปกติ 1                                                  
13 บ้านลานดอกไม้ ปกติ                                                
14 คลองใหญ่วิทยา ปกติ                                                
15 บ้านปรือพันไถ ปกติ                                                
16 บ้านหนองจิก ปกติ                                                
17 บ้านไร่ดง ปกติ 1                                                  
18 บ้านหนองกรด ปกติ                                                        
19 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) ปกติ                                                
20 บ้านสุรเดชสามัคคี ปกติ                                                
21 บ้านหนองหัวควาย ปกติ                                                
22 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ ปกติ                                                
23 บ้านหนองปากดง ปกติ                                                
24 วัดโพธาราม ปกติ                                                
25 บ้านหนองแขม ปกติ                                                
26 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) ปกติ                                                
27 บ้านทรายทอง ปกติ                                                
28 บ้านศรีไกรลาศ ปกติ                                                      
29 หนองบัวราษฎร์บำรุง ปกติ                                                
30 บ้านไผ่ตาสุ่ม ปกติ                                                  
31 บ้านเขาคีริส ปกติ                                                
32 บ้านคลองเมือง ปกติ                                                
33 บ้านคลองห้วยยั้ง ปกติ                                                    
34 บ้านใหม่พัฒนา ปกติ                                                
35 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ปกติ                                                    
36 บ้านคุยบ้านโอง ปกติ                                                
37 บ้านบึงกระดาน ปกติ 1                                                  
38 บ้านแคทอง ปกติ                                                    
39 บ้านหนองมะเกาะ ปกติ                                                
40 บ้านมะเดื่อชุมพร ปกติ                                                
41 บ้านวังเฉลียง ปกติ                                                
42 บ้านทุ่งรวงทอง ปกติ                                                
43 บ้านหนองวัวดำ ปกติ 1                                                  
44 บ้านวังโขน ปกติ 1                                                  
45 บ้านดงตาจันทร์ ปกติ                                                
46 บ้านลานทอง ปกติ                                                
47 บ้านท่าเสลี่ยง ปกติ                                                    
48 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 ปกติ                                                
49 บ้านเด่นพระ ปกติ 1                                                  
50 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา ปกติ                                                
51 บ้านนาป่าแดง ปกติ                                                
52 บ้านหนองทราย ปกติ 1                                                  
53 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา ปกติ                                                
54 บ้านคุยมะม่วง ปกติ 1                                                  
55 บ้านอาชานุสรณ์ ปกติ                                                
56 บ้านทุ่งน้ำตก ปกติ 1                                                  
57 บ้านคลองสีนวล ปกติ                                                
58 บ้านอินทรานุสรณ์ ปกติ                                                          
59 บ้านดาดทองเจริญ ปกติ                                                
60 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) ปกติ                                                
61 บ้านโนนโก ปกติ                                                  
62 บ้านไร่                                                  
63 บ้านคุยแขวน ปกติ                                                
64 บ้านทุ่งเศรษฐี ปกติ                                                        
65 บ้านเทียมเจริญ ปกติ                                                
66 บ้านปลักไม้ดำ ปกติ                                                
67 บ้านหนองรี ปกติ                                                
68 บ้านจิกลาด เรียนร่วม                                                
69 บ้านไทรย้อย ปกติ                                                
70 บ้านไร่ลำปาง ปกติ                                                  
71 บ้านตลุกงาม ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
72 บ้านไทยทวี ปกติ                                                
73 แนะนำราษฎร์บำรุง ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
74 บ้านคลองใหญ่ใต้ ปกติ                                                
75 บ้านช่องลม ปกติ 1                                                  
76 บ้านป่าถั่ว ปกติ                                                
77 บ้านวังชมภู ปกติ                                                
78 บ้านหนองละมั่งทอง ปกติ                                                
79 บ้านเกาะพิมูล ปกติ                                                
80 นิยมราษฎร์วิทยา ปกติ                                                
81 บ้านบึงลูกนก ปกติ                                                
82 บ้านทุ่งสวน ปกติ                                                
83 บ้านหนองทอง ปกติ                                                
84 บ้านวังมะค่า ปกติ                                                
85 ยอดประชาสรรค์ ปกติ                                                        
86 บ้านใหม่สามัคคี ปกติ                                                
87 บ้านน้ำโท้ง ปกติ                                                
88 บ้านวังตะแบก ปกติ                                                
89 บ้านสมอโคน ปกติ 1                                                  
90 บ้านคุยป่ารัง ปกติ                                                
91 บ้านห้วยน้ำใส ปกติ                                                          
92 บ้านหนองคล้า ปกติ                                                
93 บ้านบ่อตาโพธิ์ ปกติ                                                
94 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) ปกติ                                                
95 บ้านคุยประดู่ ปกติ                                                
96 บ้านหนองหญ้ามุ้ง ปกติ                                                      
97 บ้านเมืองพาน ปกติ                                                
98 บ้านใหม่สามัคคี ปกติ                                                
99 บ้านแม่บัว ปกติ                                                
100 บ้านท่านา ปกติ                                                
101 บ้านเกาะสะบ้า ปกติ 1                                                  
102 บ้านคลองห้วยทราย ปกติ                                                
103 บ้านหนองไม้กอง ปกติ                                                
104 บ้านพานทอง ปกติ                                                
105 บ้านนาบ่อคำ ปกติ                                                
106 วัดอรัญญิกาวาสน์ ปกติ                                                        
107 บ้านท่าตะคร้อ ปกติ                                                  
108 หนองแขมประชาสรรค์ ปกติ                                                
109 บ้านหนองตากล้า ปกติ 1                                                    
110 บ้านจิกคันช้อน ปกติ                                                
111 บ้านคลองเรือ ปกติ 1                                                  
112 บ้านหนองเต่าสามัคคี ปกติ                                                
รวม 16 41 17 14 5 1 7 13 18 20 83 15 4 2 2 0 10 12 13 25 7 27 27 20 12 0 3 27 29 27