การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านหนองหว้าสามัคคี                                                
2 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 1                                                  
3 บ้านหนองอรุณ ปกติ 1                                                  
4 วังบงน้อยวิทยา                                                  
5 บ้านวังหิน                                                
6 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม                                                
7 บ้านโนนกราด 1                                                          
8 บ้านโนนรังหนองบอน 1                                                          
9 บ้านเปาะ 1                                                          
10 บ้านทุ่งแค ปกติ 1                                                  
11 บ้านหนองสะแบงสามัคคี ปกติ                                                
12 บ้านกุดหอยกาบ ปกติ                                                
13 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว ปกติ                                                
14 บ้านหันโจดหนองกุง ปกติ                                                
15 บ้านโสกไผ่                                                          
16 บ้านท่าหนองหว้า ปกติ                                                
17 บ้านโคกสูงวิทยา ปกติ                                                
18 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว ปกติ                                                
19 บ้านหนองไทร ปกติ                                                
20 ชุมชนบ้านชาด ปกติ                                                        
21 บ้านหนองห้าง เรียนร่วม                                                        
22 บ้านยานาง เรียนร่วม 1                                                  
23 บ้านแวงน้อย ปกติ                                                
24 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ                                                
25 บ้านหนองบัวแดงวิทยา ปกติ 1                                                  
26 บ้านโนนใหญ่ ปกติ                                                
27 โนนชาดหนองช้างน้ำ ปกติ                                                
28 บ้านศุภชัย ปกติ                                                
29 บ้านหนองแวงโสกพระ ปกติ                                                
30 บ้านหนองแวงนางเบ้า ปกติ 1                                                  
31 บ้านปอแดง ปกติ                                                
32 บ้านคึมชาด เรียนร่วม                                                
33 บ้านโคกสง่า ปกติ                                                
34 บ้านหนองกาว ปกติ 1                                                  
35 มิตรภาพ 2 ปกติ                                                
36 บ้านกอกโนนแต้ ปกติ 1                                                  
37 บ้านเพ็กน้อย เรียนร่วม 1                                                        
38 บ้านเตาเหล็ก ปกติ 1                                                        
39 บ้านโนนหอมโนนศาลา                                                          
40 บ้านป่าเป้า ปกติ                                                
41 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) ปกติ 1                                                        
42 บ้านหินแร่                                                          
43 บ้านหนองแวงน้อย ปกติ                                                          
44 บ้านหนองแปน ปกติ                                                    
45 บ้านกระหนวนดอนดั่ง ปกติ 1                                                      
46 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ ปกติ                                                
47 บ้านกุดรู ปกติ                                                
48 บ้านหนองเรือ ปกติ                                                
49 บ้านหนองวัดป่า ปกติ 1                                                  
50 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง ปกติ                                                
51 บ้านหนองแวงนอก ปกติ                                                
52 บ้านหนองกุงสว่าง ปกติ 1                                                  
53 บ้านกุดหว้า ปกติ 1                                                  
54 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร ปกติ                                                
55 บ้านห้วยแคน ปกติ                                                
56 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี ปกติ 1                                                  
57 ผ่านบางอนุสรณ์ ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
58 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา ปกติ                                                
59 บ้านเมย ปกติ 1                                                  
60 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) ปกติ                                                
61 บ้านหนองบะ ปกติ                                                    
62 บ้านหนองไผ่วิทยา ปกติ 1                                                  
63 บ้านห้วยโจด ปกติ 1                                                  
64 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว ปกติ                                                
65 บ้านโนนทองหลางโคกสูง ปกติ                                                
66 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา ปกติ                                                
67 บ้านรวงโนนไทโนนโจด ปกติ                                                
68 บ้านตลาดหนองแก ปกติ                                                  
69 บ้านวังคูณ ปกติ 1                                                  
70 บ้านโนนแดง ปกติ 1                                                  
71 ไตรราษฎร์สามัคคี ปกติ 1                                                  
72 บ้านวังขอนพาดหนองแวง ปกติ 1                                                  
73 บ้านฝาผนังวังจาน ปกติ                                                  
74 บ้านหนองแดง ปกติ                                                
75 บ้านโนนชาดวิทยา ปกติ                                                    
76 บ้านถลุงเหล็ก ปกติ 1                                                  
77 บ้านบะแหบหญ้าคา ปกติ                                                    
78 บ้านดอนหันนาจาน ปกติ                                                
79 บ้านทางขวาง ปกติ                                                
80 บ้านละหานนา ปกติ                                                        
81 บ้านโจดใหญ่ ปกติ 1                                                  
82 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ ปกติ                                                    
83 บ้านโนนเมืองโคกกุง ปกติ                                                
84 บ้านหนองโกบวรวิทยา ปกติ                                                
85 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ปกติ                                                    
86 บ้านหนองบัวแดง ปกติ 1                                                  
87 บ้านตะกั่วป่า ปกติ 1                                                  
88 บ้านหนองคูบัว ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
89 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี ปกติ                                                
90 บ้านป่าเป้งน้ำซับ ปกติ                                                
91 บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว เรียนร่วม                                                
92 บ้านคอนฉิม ปกติ 1                                                  
93 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) ปกติ 1                                                  
94 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) เรียนร่วม                                                
95 บ้านหันน้อย ปกติ 1                                                    
96 ไตรคามราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                      
97 โนนทองวิทยา ปกติ 1                                                  
98 บ้านป่าไม้งาม ยุบโรงเรียนแล้ว                                                  
99 สหราษฎร์อนุกูล ปกติ 1                                                  
100 บ้านหนองไผ่น้อย ปกติ                                                
101 บ้านโนนขามป้อม ปกติ                                                
102 บ้านแฝก ปกติ                                                
103 บ้านดอนชาด ปกติ                                                
104 บ้านหนองตะครอง ปกติ 1                                                  
105 บ้านขุมปูน ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
106 บ้านใหม่นาเพียง ปกติ                                                
107 บ้านหนองแสง ปกติ                                                
108 บ้านหนองเปล่ง ปกติ 1                                                  
109 บ้านเหล่านกชุม เรียนร่วม 1                                                  
110 บ้านบะแค ปกติ 1                                                      
111 บ้านหนองแซงแสงอรุณ ปกติ                                                
112 บ้านโนนข่าวิทยา ปกติ                                                
113 บ้านหันโสกเชือก ปกติ                                                
114 บ้านหินลาดนาดี ปกติ                                                
115 บ้านทับบา ปกติ 1                                                        
116 หนองพลวงมิตรประชา ปกติ                                                
117 บ้านโนนธาตุ ปกติ 1                                                  
118 บ้านหนองขี้เห็น ปกติ 1                                                  
119 บ้านหลักด่าน ปกติ                                                  
120 บ้านหนองขี้เห็น ปกติ 1                                                  
121 บ้านป่าพร้าวบูรณะ เรียนร่วม                                                
122 หนองมะเขือซองแมววิทยา ปกติ                                                
123 บ้านโนนตะโก เรียนร่วม                                                
124 บ้านโสกน้ำขาว ปกติ 1                                                  
125 บ้านชาดหนองเหล็ก ปกติ 1                                                      
126 บ้านหลุบคา ปกติ                                                
127 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ ปกติ 1                                                    
128 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า ปกติ 1                                                        
129 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า ปกติ                                                    
130 บ้านสว่างวิทยา ปกติ                                                    
131 บ้านสำราญ ปกติ 1                                                      
132 บ้านโนนท่อน ปกติ 1                                                  
133 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ ปกติ                                                      
134 บ้านหนองยาง ปกติ 1                                                  
135 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี ปกติ                                                  
136 บ้านโนนสว่าง ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                    
137 บ้านหนองทุ่ม ปกติ                                                        
138 บ้านดอนดู่ ปกติ                                                
139 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ปกติ                                                
140 บ้านหนองบัวลอง ยุบโรงเรียนแล้ว                                                
141 บ้านผักหวาน ปกติ                                                
142 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ ปกติ                                                
143 บ้านเหล่าโนนคูณ ปกติ                                                
144 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา ปกติ 1                                                      
145 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ ปกติ 1                                                      
146 บ้านขาม ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
รวม 57 57 13 5 0 1 13 32 22 16 72 35 11 9 5 1 5 11 22 30 10 13 29 30 29 5 9 30 25 23