การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านหนองแสง ปกติ                                                
2 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย ปกติ 1                                                  
3 บ้านท่ากระเสริม 1                                                  
4 บ้านโนนแดงโคกเล้า ปกติ                                                
5 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ ปกติ                                                  
6 บ้านหัวบึง 1                                                  
7 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 1                                                  
8 บ้านบึงกลาง                                                
9 บ้านนาฝาย 1                                                  
10 สองห้องประชาบำรุง ปกติ                                                
11 บ้านโนนหัวช้าง ปกติ                                                
12 บ้านหัวฝายประชานุกูล                                                
13 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ ปกติ                                                
14 บ้านคำนางปุ่ม                                                
15 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง                                                
16 บ้านหัวดง 1                                                  
17 ศิลาโป่งคำ                                                
18 บ้านโนนศรีสวัสดิ์                                                          
19 บ้านคำม่วง ปกติ 1                                                  
20 บ้านโนนจิก 1                                                  
21 บ้านหินลาด ปกติ 1                                                  
22 บ้านนาศรีดงเค็ง 1                                                      
23 บ้านห้วยหินลาด                                                
24 บ้านโคกใหม่นายม ปกติ 1                                                  
25 บ้านกุดพังทุย ปกติ                                                          
26 บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ ปกติ 1                                                  
27 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง ปกติ                                                
28 บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                  
29 บ้านหนองโอง ปกติ 1                                                  
30 บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                  
31 บ้านโคกกลาง ปกติ                                                
32 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป ปกติ 1                                                  
33 บ้านโคกสูงสะอาด ปกติ                                                
34 บ้านคำแก่นคูณ ปกติ 1                                                  
35 บ้านกุดกว้าง ปกติ                                                
36 บ้านคำป่าก่อ ปกติ 1                                                  
37 บ้านหนองผือ ปกติ 1                                                  
38 ศรีเมืองแอม ปกติ                                                
39 บ้านนาอ่างทอง ปกติ                                                
40 บ้านคำมืด ปกติ                                                
41 บ้านนาฝายเหนือ ปกติ 1                                                  
42 บ้านนาเลาะ เรียนร่วม                                                          
43 บ้านคำมืดวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
44 ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) ปกติ 1                                                  
45 บ้านจำปาหัวบึง ปกติ                                                          
46 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ ปกติ 1                                                  
47 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ ปกติ                                                
48 คำบอนวิทยา ปกติ 1                                                      
49 บ้านนาคู ปกติ 1                                                  
50 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ปกติ                                                  
51 บ้านห้วยเตย ปกติ 1                                                  
52 บ้านหลุบเลา ปกติ                                                
53 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ ปกติ                                                
54 บ้านบะแต้ ปกติ                                                
55 บ้านศาลาดินห้วยเตย ปกติ                                                
56 บ้านหนองแวง ปกติ                                                        
57 บ้านสว่าง ปกติ 1                                                  
58 บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น ปกติ                                                
59 บ้านโนนหัวช้าง ปกติ                                                
60 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) ปกติ 1                                                    
61 บ้านภูคำเบ้า ปกติ 1                                                  
62 บ้านหนองกุงขี้ควง ปกติ 1                                                  
63 บ้านห้วยทรายศึกษา ปกติ 1                                                    
64 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ ปกติ                                                
65 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา ปกติ 1                                                  
66 บ้านหนองกุงดิ่ง ปกติ                                                
67 พระธาตุขามแก่น ปกติ                                                
68 บ้านโนนสังป่ารัง ปกติ 1                                                  
69 บ้านหนองแสงน้อย ปกติ                                                
70 ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา ปกติ 1                                                      
71 บ้านห้วยเชือก ปกติ                                                    
72 บ้านโนนเชือก ปกติ 1                                                  
73 บ้านน้ำสามวัง ปกติ                                                          
74 บ้านคำแคนคำเจริญ ปกติ 1                                                  
75 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล ปกติ                                                    
76 บ้านโคกสง่านางาม ปกติ 1                                                  
77 บ้านโนนสง่า ปกติ                                                  
78 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด ปกติ                                                
79 บ้านขามป้อมดงเย็น ปกติ 1                                                  
80 บ้านบ่อใหญ่ ปกติ                                                
81 บ้านห้วยยางสะอาด ปกติ                                                
82 บ้านแสงสว่าง ปกติ                                                
83 บ้านโนนสมบูรณ์ ปกติ                                                
84 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ปกติ                                                          
85 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง ปกติ 1                                                  
86 บ้านหนองบัวคำมูล ปกติ                                                
87 บ้านหนองหว้าสุขใจ ปกติ 1                                                  
88 บ้านห้วยไผ่หนองโน ปกติ                                                
89 อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ ปกติ                                                
90 นาคำพิทยาสรรพ์ ปกติ 1                                                  
91 บ้านนาง้อง ปกติ                                                
92 บ้านกุดเชียงมี ปกติ                                                          
93 บ้านหนองคู ปกติ 1                                                  
94 บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) ปกติ                                                
95 บ้านท่าลาดคำตานา ปกติ 1                                                  
96 บ้านโนนพยอม ปกติ                                                
97 บ้านคำสมบูรณ์ ปกติ 1                                                  
98 บ้านกุดกระหนวน ปกติ                                                      
99 บ้านสะอาดหนองเรือ ปกติ 1                                                  
100 บ้านโสกแสง ปกติ 1                                                  
101 บ้านหนองแวงเป่ง ปกติ                                                
102 บ้านเวียงแก้ว ปกติ 1                                                  
103 บ้านฟากพอง ปกติ                                                
104 บ้านนาค้อ ปกติ 1                                                  
105 บ้านห้วยเสือเต้น ปกติ                                                
106 บ้านหนองแต้ ปกติ                                                
107 คูคำพิทยาสรรพ์ ปกติ 1                                                  
108 บ้านท่ามะเดื่อ ปกติ                                                
109 บ้านนาขาม ปกติ                                                    
110 บ้านคำม่วมดงเย็น ปกติ                                                
111 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว ปกติ                                                
112 บ้านกุดพังเครือ ปกติ                                                
113 บ้านโนนน้ำผึ้ง ปกติ                                                
114 บ้านป่าติ้ว ปกติ 1                                                  
115 บ้านป่าเปือย โอนไปสังกัดอื่น                                                          
116 โคกสูงกุดน้ำใส ปกติ                                                
117 บ้านดงเย็น ปกติ                                                      
118 บ้านวังเกิ้ง ยุบโรงเรียนแล้ว                                                
119 บ้านขุนด่าน ปกติ 1                                                  
120 บ้านโนนศิลาราศรี ปกติ 1                                                  
121 บ้านหม้อ ปกติ 1                                                  
122 บ้านโสกม่วง ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
123 บ้านดงเรือง ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
124 บ้านคอกคีแสนตอ ปกติ 1                                                    
125 บ้านโคกกลางนาล้อม ปกติ                                                
126 บ้านทุ่งโป่ง ปกติ 1                                                    
127 บ้านดงมัน ปกติ 1                                                  
128 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย ปกติ                                                
129 บ้านหนองหารจาง ปกติ                                                
รวม 55 35 7 6 3 4 23 27 17 19 49 34 8 12 7 1 4 8 23 29 8 14 39 26 16 3 6 25 25 28