การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านใหม่ ปกติ                                                
2 วัดเกวียนหัก ปกติ                                                
3 วัดเกาะจิก ปกติ 1                                                  
4 บ้านทุ่งบอน ปกติ                                                        
5 บ้านหนองเสม็ด ปกติ                                                
6 บ้านอีมุย ปกติ                                                  
7 บ้านวังตัก ปกติ                                                    
8 บ้านคลองใหญ่ ปกติ                                                
9 วัดตะปอนใหญ่ ปกติ                                                
10 วัดน้ำรัก ปกติ                                                          
11 บ้านช้างข้าม ปกติ                                                
12 วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ปกติ                                                
13 บ้านบ่อ ปกติ                                                
14 วัดบางชัน ปกติ                                                
15 วัดสะตอน้อย ปกติ                                                
16 บ้านชากไทย ปกติ                                                
17 บ้านสามสิบพัฒนา ปกติ 1                                                  
18 บ้านทรัพย์สินพูน ปกติ                                                    
19 วัดเขาตาหน่วย ปกติ                                                
20 วัดวังสรรพรส ปกติ                                                
21 วัดบางสระเก้า ปกติ                                                
22 บ้านน้ำตกพลิ้ว ปกติ                                                
23 บ้านหนองบอน ปกติ 1                                                  
24 ปากน้ำแหลมสิงห์ ปกติ                                                
25 บ้านหนองระหาน ปกติ                                                
26 บ้านโชคดี ปกติ 1                                                  
27 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) ปกติ                                                
28 บ้านทุ่งม่วง ปกติ                                                
29 บ้านทัพนคร ปกติ                                                  
30 วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) ปกติ                                                
31 สังวาลย์วิทย์ 6 ปกติ                                                
32 วัดมะทาย ปกติ                                                
33 บ้านกระทิงทอง ปกติ 1                                                  
34 บ้านคลองตาคง ปกติ                                                      
35 หนองมะค่า ปกติ 1                                                  
36 บ้านท่าขาหย่าง ปกติ                                                
37 วัดซึ้งบน ปกติ                                                
38 บ้านแหลมสิงห์ ยุบโรงเรียนแล้ว                                                
39 วัดท่าเขา ยุบโรงเรียนแล้ว                                                
40 โฆวินฑะ ปกติ                                                      
41 วัดวันยาวล่าง ปกติ                                                
รวม 6 22 4 2 2 0 1 5 7 12 34 5 1 0 0 0 3 6 10 5 0 7 8 7 6 0 1 13 9 8