การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กระบี่

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 ทุ่งพะยอม ปกติ 1                                                  
2 บ้านหนองน้ำแดง ปกติ 1                                                  
3 บ้านทุ่งคา ปกติ 1                                                  
4 บ้านควนใต้ ปกติ 1                                                  
5 บ้านทุ่งสูง 1                                                  
6 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 1                                                  
7 บ้านอ่าวน้ำ 1                                                  
8 บ้านถ้ำเสือ ปกติ                                                  
9 บ้านนาเทา                                                
10 วัดช่องแบก                                                  
11 สหกรณ์ประชาอุทิศ 1                                                  
12 บ้านปากหรา ปกติ                                                
13 บ้านเขาล่อม ปกติ                                                          
14 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่                                                
15 บ้านเขางาม ปกติ 1                                                  
16 บ้านไสไทย เรียนร่วม                                                          
17 "บ้านคลองทราย ""ประชาอุทิศ""" ปกติ                                                
18 บ้านหาดยาว ปกติ 1                                                  
19 บ้านช่องไม้ดำ ปกติ                                                
20 บ้านเกาะปอ ปกติ 1                                                  
21 บ้านดินแดงน้อย ปกติ                                                
22 บ้านเกาะฮั่ง ปกติ                                                
23 บ้านหินราว เรียนร่วม                                                          
24 บ้านคลองพระยา ปกติ                                                
25 บ้านทุ่งประสาน ปกติ                                                
26 บ้านห้วยยูง ปกติ 1                                                  
27 บ้านเหนือ ปกติ 1                                                  
28 บ้านหว่างคลอง ปกติ                                                
29 บ้านควนเกาะจันทร์ ปกติ                                                
30 บ้านแชงเปิง ปกติ                                                
31 บ้านทุ่งนุ้ย ปกติ                                                    
32 บ้านเขาสามหน่วยา ปกติ                                                    
33 บ้านทุ่งสาคร ปกติ 1                                                  
34 วัดสถิตโพธาราม ปกติ 1                                                  
35 บ้านทุ่ง ปกติ                                                
36 วัดไพรสณฑ์ ปกติ                                                
37 วัดห้วยโต้ ปกติ 1                                                  
38 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา ปกติ 1                                                  
39 บ้านคลองชะมวง ปกติ                                                
40 บ้านสังกาอู้ ปกติ                                                          
41 บ้านทับพล ปกติ                                                  
42 โคกยอ ปกติ                                                
43 บ้านท่ายาง ปกติ                                                
44 บ้านในยวน ปกติ 1                                                  
45 ชุมชนวัดนาเหนือ ปกติ                                                    
46 บ้านบางขนุน ปกติ 1                                                  
47 บ้านห้วยปริศนา ปกติ                                                
48 บ้านคลองแรด ปกติ 1                                                    
49 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) ปกติ                                                
50 บ้านหนองกก ปกติ                                                
51 บ้านบกเก้าห้อง ปกติ                                                    
52 บ้านบกห้อง ปกติ                                                
53 บ้านสะพานพน ปกติ 1                                                    
54 บ้านคลองท่อมเหนือ ปกติ                                                
55 บ้านนางรอง ปกติ                                                    
56 บ้านบางเตียว ปกติ                                                
57 วัดบางโทง ปกติ 1                                                  
58 บ้านแหลมตง ปกติ 1                                                  
59 บ้านคลองเตาะ ปกติ 1                                                  
60 บ้านเกาะศรีบอยา ปกติ 1                                                    
61 บ้านคลองเขม้า ปกติ 1                                                  
62 บ้านคลองหวายเล็ก ปกติ                                                
63 บ้านเขาทอง ปกติ 1                                                  
64 บ้านพรุพี ปกติ                                                
65 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง ปกติ                                                
66 บ้านบางใหญ่ ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
67 บ้านนาพรุ ปกติ                                                
68 วัดบางเหลียว ปกติ 1                                                  
69 บ้านปากหยา ปกติ 1                                                  
70 บ้านนาวง ปกติ 1                                                  
71 บ้านควน ปกติ 1                                                  
72 วัดห้วยคราม ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
73 บ้านในทับ ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
74 บ้านห้วยมัด ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
75 บ้านนาออก ปกติ 1                                                      
76 บ้านปากคลอง ปกติ                                                
77 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว ปกติ 1                                                  
78 บ้านบางโสก ปกติ 1                                                  
79 บ้านควนนกหว้า เรียนร่วม                                                          
80 บ้านห้วยพลู ปกติ                                                        
81 บ้านช้างตาย โอนไปสังกัดอื่น                                                          
82 บ้านถ้ำเพชร ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
83 วัดบ้านนา ปกติ                                                
84 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) ปกติ 1                                                  
85 บ้านคลองรั้ว ปกติ 1                                                  
86 บ้านเกาะไทร ปกติ                                                
87 บ้านเขาแก้ว ปกติ                                                
88 บ้านตลิ่งชัน ปกติ 1                                                  
89 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 ปกติ                                                
90 บ้านหลังโสด ปกติ                                                        
91 บ้านคลองปัญญา ปกติ                                                
92 บ้านป่างาม โอนไปสังกัดอื่น                                                          
93 บ้านพรุเตียว ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
94 บ้านคลองม่วง ปกติ                                                
95 บ้านท่านุ่น ปกติ                                                
96 บ้านเขาพนม ปกติ                                                
97 บ้านคลองประสงค์ ปกติ 1                                                  
98 บ้านนานอก                                                          
รวม 38 31 12 2 1 2 12 10 13 16 41 26 6 4 4 0 1 6 18 22 2 11 30 13 15 0 3 17 25 13