การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านหมื่นจิต ปกติ                                                
2 บ้านบึงกระโดน                                                  
3 บ้านท่าจาม ปกติ                                                
4 บ้านห้วยมะระ ปกติ                                                
5 บ้านห้วยมะไฟ ปกติ                                                
6 วัดธรรมนิมิตต์ ปกติ                                                
7 บ้านหนองผักหนาม ปกติ                                                
8 บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) ปกติ                                                
9 บ้านมาบคล้า ปกติ                                                
10 บ้านเกาะไม้แหลม ปกติ                                                
11 วัดคลองใหญ่ ปกติ                                                
12 วัดอรุณรังษี ปกติ                                                
13 บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ปกติ                                                
14 บ้านเขาแรต ปกติ                                                
15 วัดหนองบอนแดง ปกติ                                                
รวม 0 11 2 2 0 0 0 1 0 5 14 1 0 0 0 0 1 3 4 4 1 2 3 2 5 0 0 6 7 0