การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ 1                                                  
2 บ้านทุ่งน้อย                                                    
3 วัดอัมพวนาราม ปกติ                                                
4 บ้านน้ำซับ ปกติ                                                
5 วัดนาวังหิน ปกติ                                                
6 วัดบางนาง ปกติ                                                
7 วัดโคกเพลาะ ปกติ                                                
8 บ้านเนินทุ่ง ปกติ 1                                                  
9 วัดหนองกาน้ำ ปกติ                                                
10 บ้านหนองไผ่แก้ว ปกติ 1                                                        
11 วัดท่าบุญมี ปกติ                                                
12 บ้านแปลงกระถิน ปกติ 1                                                  
13 วัดบ้านไร่ ปกติ 1                                                  
14 บ้านเนินหลังเต่า ปกติ                                                
15 วัดเนินตามาก ปกติ 1                                                      
16 บ้านเจ็ดเนิน ปกติ                                                
17 บ้านหนองเสม็ด ปกติ 1                                                  
18 บ้านหนองไผ่ ปกติ 1                                                    
19 วัดบ้านศาลา ปกติ                                                
20 บ้านทับสูง ปกติ 1                                                  
21 บ้านบางแสม ปกติ                                                  
22 บ้านเขาอำนวยสุข ปกติ 1                                                  
23 วัดใหม่ท่าโพธิ์ ปกติ                                                      
24 วัดกลางคลองหลวง ปกติ                                                
25 วัดเนินสัก ปกติ                                                
26 วัดเกาะลอย ปกติ                                                      
27 สวนป่าคลองตาเพชรบน ปกติ                                                  
28 บ้านคลองกุ่ม ปกติ 1                                                  
29 บ้านเขาสัตตพรหม ปกติ                                                
30 บ้านเขาวังแก้ว ปกติ 1                                                  
31 บ้านคลองยาง ปกติ 1                                                  
32 บ้านเนินดินแดง ปกติ                                                
33 บ้านคลองปริง ปกติ 1                                                  
34 บ้านบางหัก ปกติ                                                      
35 บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ                                                    
36 บ้านโค้งประดู่ ปกติ                                                
37 บ้านคลองโอ่ง ปกติ 1                                                          
38 บ้านวังมะเดื่อ ปกติ 1                                                  
39 วัดเขาวนาพุทธาราม ปกติ                                                
40 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ปกติ                                                  
41 บ้านคลองใหญ่ ปกติ                                                
42 บ้านคลองโค ปกติ 1                                                        
43 วัดวรพรตสังฆาวาส ปกติ                                                    
44 บ้านเนินถาวร ปกติ                                                
45 บ้านเนิน ปกติ                                                        
46 วัดหนองม่วงใหม่ ปกติ                                                
รวม 17 17 6 1 2 1 2 4 6 14 25 10 4 3 2 0 1 3 5 7 2 10 9 10 4 1 4 13 10 2