การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านนอก                                                
2 บ้านทางตรง ปกติ 1                                                  
3 บ้านระเวิง ปกติ                                                      
4 วัดเวฬุวนาราม ปกติ                                                
5 บ้านมาบประชัน ปกติ 1                                                  
6 บ้านเนินตอง ปกติ 1                                                  
7 เกล็ดแก้ว ปกติ                                                
รวม 3 2 1 1 0 0 1 1 1 3 3 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1 1 2 0