การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านนาวัง                                                    
2 บ้านนาสีนวล                                                
3 บ้านโพธิ์ใหญ่ ปกติ                                                
4 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม ปกติ                                                
5 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 1                                                  
6 บ้านหนองแหนดอนกู่ 1                                                  
7 บ้านหินลาด                                                          
8 บ้านโนนขี้ตุ่น 1                                                  
9 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1                                                  
10 บ้านฝาย                                                
11 ห้วยไร่วิทยานุกูล                                                    
12 บ้านปากห้วยเดื่อ ปกติ                                                
13 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์                                                
14 บ้านม่วงเงาะ 1                                                  
15 บ้านหินกอง 1                                                  
16 บ้านห้วยบงใต้ 1                                                  
17 บ้านโปร่งโก                                                    
18 บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง ปกติ                                                        
19 บ้านโนนสมบูรณ์ ปกติ                                                    
20 บ้านโนนผักหวาน ปกติ 1                                                    
21 บ้านโนนคูณ ปกติ                                                
22 ราษฎร์บำรุง ปกติ                                                      
23 บ้านชีลองกลาง ปกติ                                                      
24 บ้านต้อน ปกติ 1                                                  
25 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ 1                                                  
26 บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) ปกติ 1                                                  
27 โนนหว้านไพล ปกติ 1                                                  
28 บ้านโนนตาด ปกติ 1                                                  
29 บ้านห้วยน้ำคำ ปกติ                                                
30 บ้านห้วยยาง ปกติ 1                                                  
31 บ้านกุดละลม ปกติ 1                                                  
32 บ้านซับพระไวย์ ปกติ                                                
33 โพนทองพิทยา ปกติ                                                
34 บ้านท่าฉาง เรียนร่วม 1                                                  
35 โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
36 บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) ปกติ 1                                                  
37 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ปกติ                                                
38 บ้านกุดเวียน เรียนร่วม                                                
39 สหประชาสรร ปกติ                                                
40 บ้านซับม่วง ปกติ                                                
41 บ้านหนองหญ้ารังกา ปกติ                                                
42 บ้านภูนกเขียน เรียนร่วม 1                                                  
43 บ้านห้วยร่วม ปกติ 1                                                    
44 บ้านห้วยข่าเฒ่า เรียนร่วม                                                          
45 บ้านเสี้ยวใหญ่ ยุบโรงเรียนแล้ว                                                
46 บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน ปกติ                                                
47 บ้านโนนศรีทอง ปกติ                                                
48 บ้านหนองโสมง ปกติ                                                
49 บ้านโนนลาน ปกติ 1                                                  
50 บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ปกติ 1                                                  
51 บ้านหนองไห ปกติ 1                                                  
52 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ ปกติ 1                                                  
53 บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ปกติ 1                                                  
54 บ้านสามแยกดงสวรรค์ ปกติ                                                      
55 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ปกติ                                                
56 บ้านโนนกอก ปกติ                                                
57 กุดเวียนวิทย์ผดุง ปกติ                                                
58 บ้านหนองไฮใต้ ปกติ                                                
59 บ้านดอนหันวิทยา ปกติ 1                                                  
60 บ้านเจาเหนือ ปกติ                                                  
61 บ้านลำชี ปกติ                                                    
62 บ้านนาฮี ปกติ 1                                                  
63 บ้านซับปลากั้ง ปกติ                                                
64 บ้านสงแคน ปกติ                                                
65 บ้านนาอุดม ปกติ 1                                                  
66 บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง เรียนร่วม                                                  
67 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ปกติ                                                
68 ท่าแกวิทยากร ปกติ                                                
69 บ้านวังปลาฝา ปกติ                                                
70 บ้านโสกหว้า ปกติ                                                
71 บ้านผือวิทยายน ปกติ                                                  
72 สระไข่น้ำขุนีวิทยา เรียนร่วม                                                  
73 บ้านหนองไผ่ล้อม เรียนร่วม                                                  
74 บ้านห้วยม่วง ปกติ 1                                                  
75 บ้านห้วยไผ่ใต้ ปกติ 1                                                  
76 บ้านโชคอำนวย ปกติ 1                                                  
77 บ้านซับสีทอง ปกติ                                                
78 บ้านหนองโง้ง เรียนร่วม                                                          
79 หนองเบ็นเจริญวิทย์ ปกติ 1                                                  
80 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา ปกติ 1                                                  
81 บ้านป่ายาง ปกติ 1                                                  
82 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปกติ                                                  
83 บ้านโสกรัง ปกติ 1                                                  
84 บ้านสำราญ ปกติ                                                
85 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ปกติ                                                
86 โสกตลับราษฎร์อุทิศ ปกติ                                                      
87 โคกสูงราษฎร์สามัคคี ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
88 บ้านนาอินทร์แต่ง ปกติ                                                
89 บ้านนาโจด ปกติ                                                
90 บ้านหนองแวง เรียนร่วม 1                                                  
91 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา เรียนร่วม                                                
92 บ้านนามน ปกติ 1                                                  
93 บ้านห้วยหนองจันทิ ปกติ                                                
94 บ้านโสกหาด ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
95 บ้านหนองแห้วพัฒนา ปกติ                                                
96 บ้านโสกมูลนาค ปกติ 1                                                      
97 บ้านท่าวังย่างควาย ปกติ                                                  
98 บ้านกุดขมิ้น ปกติ 1                                                  
99 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน ปกติ                                                  
100 บ้านทรัพย์เจริญ ปกติ                                                  
101 บ้านเสี้ยวน้อย ปกติ 1                                                
102 บ้านวังกำแพง ปกติ 1                                                    
103 บ้านห้วยหวาย ปกติ 1                                                  
104 บ้านลาดเหนือ ปกติ                                                
105 บ้านโนนโพธิ์ ปกติ 1                                                    
106 บ้านนาเสียวหนองชาติ ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
107 บ้านนางเม้ง ปกติ 1                                                  
108 ยางนาดีราษฎร์ดำรง ปกติ 1                                                        
109 บ้านโนนโพธิ์ ปกติ 1                                                  
110 บ้านหนองสะแก ปกติ 1                                                  
111 บ้านค่ายหางเรียง ปกติ                                                
112 หนองบัวบานเย็นวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
113 ศรีสว่างสามัคคี ปกติ 1                                                  
114 บ้านหลุบโพธิ์ ปกติ                                                
115 นาเสียวศึกษาคาร ปกติ                                                          
116 บ้านขวาน้อย ปกติ                                                
117 หนองตาไก้วิทยากร ปกติ 1                                                  
118 บ้านสะพุงเหนือ ปกติ 1                                                  
119 หนองสระสำราญราษฎร์ ปกติ                                                
120 หินเหิบซับภูทอง ปกติ 1                                                        
121 บ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์) ปกติ 1                                                  
122 บ้านหนองกุงบำรุง เรียนร่วม                                                
123 บ้านโนนหมาว้อ ยุบโรงเรียนแล้ว                                                
124 บ้านหนองไผ่พัฒนา ปกติ                                                
125 บ้านดอนหัน ปกติ                                                
126 บ้านโนนถาวร ปกติ 1                                                  
127 บ้านหนองโนน้อย ปกติ 1                                                  
128 บ้านแจ้งน้อย ปกติ                                                
129 บ้านหนองไฮเหนือ ปกติ                                                  
130 บ้านห้วยหมากแดง ปกติ                                                
131 บ้านวังกุ่ม ปกติ                                                
132 ยางบ่ารัฐประชามิตร ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                    
133 บ้านหนองเขื่อง เรียนร่วม 1                                                  
134 บ้านคลองไผ่งาม ปกติ 1                                                  
135 กะพี้ดอนขวางวิทยา ปกติ 1                                                  
136 บ้านกุดยาง ปกติ                                                
137 บ้านกุดโง้ง ปกติ 1                                                  
138 บ้านซับรวงไทร เรียนร่วม 1                                                  
139 บ้านสัมพันธ์ ปกติ                                                
140 บ้านหนองฉิม ปกติ                                                
141 บ้านห้วยตะแคง ปกติ                                                
142 บ้านห้วยยาง ปกติ 1                                                  
143 บ้านโป่งคองเหนือ ปกติ                                                
144 วัดพุทโธวาท ปกติ 1                                                  
145 ไทรงามผดุงวิทย์ ปกติ 1                                                  
146 บ้านโคกสง่า ปกติ 1                                                  
147 บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง ปกติ                                                
148 บ้านโนนพันชาติกุดโดน ปกติ 1                                                  
149 บ้านดงเย็นมิตรภาพที่ 167 ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
150 ดงบังราษฎร์นุเคราะห์ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
151 บ้านหัวนา ปกติ 1                                                  
152 บ้านโนนพระคำ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
153 บ้านโป่งคองใต้ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
154 บ้านห้วยผักหนาม ปกติ                                                
155 วัดสว่างอารมณ์ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                        
156 หนองปลาโดผดุงราษฎร์ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                    
157 บ้านโนนแดง ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                    
158 บ้านกุดตะเคียน ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                    
159 บ้านหนองทอน ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
160 บ้านห้วยหว้า ปกติ 1                                                  
รวม 77 49 8 7 2 7 11 37 31 26 61 59 10 10 5 0 4 9 26 37 8 19 51 31 25 0 9 30 35 27