การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านขามป้อม 1                                                  
2 บ้านหัวโสก                                                
3 บ้านหนองสองห้อง ปกติ 1                                                      
4 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ปกติ                                                
5 บ้านนาดี                                                
6 บ้านดงขีสะเดาหวาน 1                                                
7 บ้านดงใต้ ปกติ 1                                                      
8 บ้านโนนข่า ปกติ                                                
9 บ้านกุดหัวช้าง ปกติ                                                
10 หนองเบนประภากร                                                
11 บ้านกุดแดง ปกติ                                                
12 บ้านหนองไรไก่ ปกติ                                                  
13 บ้านโนนสาวเอ้ ปกติ                                                
14 บ้านน้ำทิพย์ ปกติ 1                                                  
15 บ้านโนนสลวย ปกติ                                                
16 บ้านหนองแต้ ปกติ                                                
17 บ้านโนนงาม ปกติ 1                                                  
18 บ้านนาหนองทุ่ม ปกติ 1                                                  
19 บ้านโนนงิ้ว ปกติ 1                                                    
20 บ้านเขวา ปกติ 1                                                    
21 บ้านหนองสามขา ปกติ                                                
22 บ้านตาดรินทอง ปกติ                                                
23 บ้านโปร่ง ปกติ 1                                                  
24 บ้านสระแต้ ปกติ                                                
25 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ปกติ                                                
26 บ้านหัวหนอง ปกติ 1                                                  
27 บ้านดอนหัน ปกติ                                                
28 บ้านโนนทอง ปกติ 1                                                      
29 บ้านโนนชาด ปกติ                                                        
30 บ้านโป่งดินดำ ปกติ                                                
31 หนองแต้วรวิทย์ ปกติ                                                
32 บ้านหนองโพนงาม ปกติ                                                
33 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ ปกติ 1                                                  
34 บ้านเหล่ากาดย่า ปกติ                                                
35 บ้านดอนอุดม ปกติ                                                
36 บ้านหนองหญ้าปล้อง ปกติ                                                
37 บ้านดงพอง เรียนร่วม 1                                                  
38 บ้านหนองบัวพรม ปกติ                                                
39 บ้านกุดโคลน ปกติ                                                
40 บ้านนกเขาทอง ปกติ 1                                                  
41 บ้านหนองพอก ปกติ                                              
42 บ้านดอนเค็ง ปกติ                                                
43 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ ปกติ                                                
44 บ้านจมื่น ปกติ                                                
45 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) ปกติ                                                
46 บ้านดอนไก่เถื่อน ปกติ 1                                                  
47 บ้านโนนสาทร ปกติ                                                
48 บ้านกุดจอก ปกติ                                                
49 ม่วงราษฎร์สามัคคี ปกติ                                                
50 บ้านหนองขาม ปกติ                                                
51 บ้านน้ำพุปางวัว ปกติ                                                      
52 บ้านดอนเตาเหล็ก ปกติ 1                                                  
53 บ้านนาหัวแรด ปกติ 1                                                  
54 บ้านโนนหินแร่ ปกติ                                                
55 บ้านโนนหัวนา ปกติ 1                                                  
56 บ้านห้วยไห ปกติ 1                                                        
57 บ้านทิกแล้ง ปกติ 1                                                  
58 บ้านกลาง ปกติ                                                
59 บ้านห้วยแก้ว ปกติ                                                
60 บ้านห้วยทรายทอง ปกติ                                                
61 บ้านดงเมย ปกติ                                                
62 บ้านถนนกลาง ปกติ                                                  
63 บ้านมอญ ปกติ 1                                                  
64 บ้านวังหิน ปกติ                                                  
65 บ้านท่าคร้อ ปกติ                                                        
66 บ้านนาบัว ปกติ                                                
67 หัวนานคร ปกติ                                                
68 บ้านหนองปลามันหนองไร่ ปกติ 1                                                  
69 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี ปกติ                                                
70 บ้านโนนเห็ดไคล ปกติ 1                                                  
71 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา ปกติ                                                      
72 ชุมชนบ้านหัน ปกติ 1                                                  
73 โคกม่วงศึกษา ปกติ 1                                                  
74 บ้านพีพวย ปกติ                                                
75 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน ปกติ 1                                                        
76 บ้านท่าเริงรมย์ ปกติ 1                                                    
77 บ้านคลองบอน ปกติ                                                
78 บ้านห้วยพลวง ปกติ                                                
79 บ้านโคกนกทา ปกติ 1                                                      
80 บ้านแก้งตาดไซ ปกติ 1                                                        
81 บ้านโนนคูณ ปกติ 1                                                  
82 บ้านสะเดาหนองไผ่ ปกติ                                                
83 บ้านหนองดินดำ ปกติ                                                
84 บ้านหินรอยเมย ปกติ 1                                                  
85 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา ปกติ 1                                                  
86 บ้านสีปลาด ปกติ 1                                                  
87 บ้านโป่งโพธิ์ ปกติ                                                
88 บ้านหนองรวก ปกติ 1                                                  
89 บ้านโคกงาม ปกติ 1                                                  
90 บ้านทุ่งคำหลวง ปกติ 1                                                  
91 บ้านสวนอ้อย ปกติ                                                
92 บ้านหนองขาม ปกติ                                                  
93 บ้านหินลาด ปกติ                                                
94 บึงมะนาววิทยา ปกติ 1                                                  
95 บ้านนาล้อม เรียนร่วม                                                
96 บ้านโสกมะตูม ปกติ                                                
97 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย ปกติ                                                
98 บ้านหนองแดงกุดจิก ปกติ 1                                                      
99 บ้านกุดหมากเห็บ ปกติ                                                
100 บ้านโนนโจด ปกติ                                                
101 บุปผาราม ปกติ 1                                                  
102 บ้านนาสมบูรณ์ ปกติ 1                                                      
103 บ้านโปร่งสังข์ ปกติ 1                                                  
104 บ้านหนองงูเหลือม ปกติ                                                
105 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ ปกติ                                                
106 บ้านเมืองคง ปกติ                                                
107 เพชรราษฎร์สามัคคี ปกติ                                                  
108 หนองเมยสามัคคี ปกติ 1                                                  
109 บ้านดอนหันนาสวรรค์ ปกติ                                                    
110 บ้านหลุบค่าย ปกติ                                                  
111 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา ปกติ                                                      
112 บ้านหนองแฝก ปกติ                                                
113 บ้านโนนสะอาด ปกติ 1                                                      
114 บ้านหินลาดพัฒนา ปกติ                                                
115 บ้านตลุกหิน ปกติ                                                
116 บ้านท่าศาลา ปกติ 1                                                  
117 บ้านหนองตากล้า ปกติ                                                
118 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) ปกติ                                                
119 บ้านมูลกระบือ ปกติ 1                                                  
120 บ้านหนองไฮ ปกติ                                                
121 บ้านดงบัง ปกติ                                                
122 บ้านหนองช้างเอก ปกติ                                                
123 บ้านหนองเชียงรอด ปกติ 1                                                  
124 บ้านหนองหญ้าโก้ง ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
125 บ้านโนนดินแดง ปกติ                                                  
126 ออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) ปกติ                                                
127 ฉิมพลีมา ปกติ                                                
128 บ้านน้ำพุหินลาด ปกติ                                                
129 บ้านน้ำอุ่น ปกติ                                                
130 บ้านท่าทางเกวียน ปกติ                                                
131 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ ปกติ                                                  
132 บ้านกุดขอนแก่น ปกติ                                                    
133 บ้านกุดแคน ปกติ                                                    
134 บ้านฉนวน ปกติ                                                      
135 บ้านดอนดู่ ปกติ                                                  
136 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ ปกติ                                                      
137 บ้านป่าว่าน ปกติ                                                      
138 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก เรียนร่วม                                                          
139 บ้านยางคำวิทยา ปกติ                                                    
140 บ้านระหัด ปกติ                                                  
141 บ้านหนองคูวิทยาคม ปกติ                                                
142 บ้านหนองบัว ปกติ                                                      
143 บ้านหนองปอแดง ปกติ                                                      
144 บ้านหนองม่วงบำรุง ปกติ                                                      
145 บ้านหลุบคา ปกติ 1                                                    
146 บ้านห้วยยางดำ ปกติ 1                                                    
147 บ้านห้างสูง ปกติ                                                      
148 บ้านเลิงทุ่ม ปกติ                                                      
149 บ้านโคกล่าม ปกติ                                                  
150 บ้านโคกสง่า ปกติ                                                  
151 บ้านโคกไพรวัน ปกติ                                                      
152 บ้านโจดกลาง ปกติ                                                      
153 บ้านโนนคูณ ปกติ                                                  
154 บ้านโนนสง่า ปกติ                                                      
155 บ้านโนนสะอาด ปกติ                                                  
156 บ้านโนนหนองไฮ ปกติ                                                  
157 บ้านโสกคลอง ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
158 สาลิกาวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
159 สระโพนทอง ปกติ                                                
160 หว้านไพรสามัคคี ปกติ                                                  
161 โคกสะอาดศึกษา ปกติ                                                      
162 โนนศิลาเหล่าเกษตร ปกติ                                                  
163 โนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
รวม 49 69 12 14 2 4 25 24 26 24 98 32 12 2 8 1 1 13 24 34 10 16 51 23 17 2 12 24 38 19