การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านบึงลัด                                                
2 บ้านทรายแก้ว ปกติ 1                                                  
3 บ้านหนองเนียน ปกติ                                                
4 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ปกติ                                                
5 บ้านใหม่พัฒนา ปกติ                                                
6 บ้านคอสน ปกติ                                                
7 บ้านถ้ำธง ปกติ                                                    
8 บ้านคอเตี้ย ปกติ                                                
9 วัดขุนกระทิง ปกติ                                                
10 บ้านบางหลง ปกติ                                                
11 ประชาสันติ เรียนร่วม                                                
12 วัดดอนยาง ปกติ                                                
13 วัดทุ่งคา ปกติ                                                
14 บ้านน้ำพุ ปกติ                                                      
15 วัดควนมณี เรียนร่วม                                                
16 บ้านหัวว่าว ปกติ                                                
17 บ้านชุมโค ปกติ                                                
18 บ้านเขาวง ปกติ                                                
19 บ้านหินกบ ปกติ                                                
20 วัดดอนมะม่วง ปกติ                                                
21 บ้านดอนตะเคียน ปกติ                                                
22 บ้านเขาพาง ปกติ                                                
23 บ้านหนองจันทน์หอม ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
24 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปกติ 1                                                  
25 ประชาพัฒนา ปกติ                                                
26 วัดเชิงกระ ปกติ                                                
27 บ้านทุ่งเรี้ย ปกติ                                                
28 บ้านละมุ ปกติ                                                
29 วัดวังครก เรียนร่วม                                                
30 บ้านในห้วย ปกติ                                                
31 บ้านดอนทราย ปกติ                                                
32 วัดวังไผ่ ปกติ                                                
33 บ้านใหม่สมบูรณ์ ปกติ                                                
34 บ้านน้ำเย็น ปกติ 1                                                      
35 บ้านรับร่อ ปกติ                                                
36 บ้านบ่ออิฐ ปกติ 1                                                  
37 บ้านศาลาลอย ปกติ                                                      
38 บ้านสวนทรัพย์ ปกติ                                                
39 วัดบางลึก ปกติ                                                      
40 บ้านยายไท ปกติ                                                
41 บ้านสามเสียม ปกติ                                                    
42 วัดคูขุด ปกติ                                                
43 บ้านบางคอย ปกติ 1                                                  
44 บ้านแก่งเพกา ปกติ 1                                                        
45 บ้านพรุตะเคียน ปกติ                                                          
46 บ้านหาดหงส์ ปกติ                                                
47 บ้านหาดภราดรภาพ ปกติ 1                                                  
48 บ้านไชยราช ปกติ 1                                                  
49 บ้านคอกม้า ปกติ                                                
50 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ เรียนร่วม 1                                                      
51 ประชานิคม 3 ปกติ                                                          
52 บ้านเขาเลี้ยว เรียนร่วม                                                    
53 บ้านหัวถนน ปกติ 1                                                  
รวม 10 20 10 2 2 1 2 7 6 11 37 9 0 1 1 0 7 2 10 12 2 11 19 9 4 0 1 8 13 11