การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านสมานมิตร ปกติ                                                
2 บ้านโป่งช้าง ปกติ 1                                                  
3 บ้านโป่งพระบาท ปกติ                                                
4 บ้านช่องลม ปกติ                                                
5 บ้านโป่งน้ำตก ปกติ                                                
6 บ้านริมลาว ปกติ                                                
7 บ้านจอเจริญ ปกติ                                                
8 บ้านป่าบง ปกติ                                                
9 บ้านห้วยห้างป่าสา ปกติ 1                                                  
10 บ้านค่ายเจริญ โอนไปสังกัดอื่น                                                      
11 บ้านร่องห้า ปกติ                                                
12 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ปกติ 1                                                  
13 บ้านปางริมกรณ์ ปกติ                                                
14 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) ปกติ                                                
15 บ้านหนองบัวผาบ่ม ปกติ                                                
16 บ้านชัยพฤกษ์ ปกติ                                                
17 บ้านสันต้นขาม ปกติ                                                
18 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ปกติ 1                                                  
19 บ้านป่าก๊อ ปกติ                                                
20 บ้านโป่งน้ำร้อน ปกติ 1                                                  
21 บ้านปุยคำ ปกติ 1                                                  
22 บ้านป่าอ้อดอนชัย ปกติ                                                
23 บ้านดอยงาม ปกติ                                                
24 บ้านห้วยทราย ปกติ                                                
25 บ้านร่องหวาย ปกติ                                                    
26 บ้านเวียงกือนา ปกติ                                                
27 บ้านป่ายางหลวง ปกติ                                                
28 บ้านถ้ำผาตอง ปกติ                                                
29 บ้านผาลั้ง ปกติ                                                
30 บ้านผาขวางพัฒนาสาขาบ้านแคววัวดำ ปกติ                                                
31 บ้านปางลาว ปกติ 1                                                  
32 บ้านป่ายางมน ปกติ                                                
33 ห้วยเจริญวิทยา ปกติ                                                
34 บ้านบ่อทอง ปกติ                                                
35 บ้านท่าสาย ปกติ                                                
36 บ้านห้วยทรายขาว ปกติ                                                  
37 บ้านร่องปลาขาว ปกติ                                                
38 บ้านโป่งฮึ้ง ปกติ                                                
39 บ้านป่าแหย่ง ปกติ                                                
40 บ้านจำบอน ปกติ 1                                                  
41 บ้านป่าซาง ปกติ                                                  
42 บ้านผาเสริฐ ปกติ                                                          
43 บ้านดอยฮาง ปกติ                                                
44 บ้านหัวดง ปกติ                                                
45 บ้านห้วยขี้เหล็ก ปกติ 1                                                  
46 บ้านสันกลาง ปกติ                                                
47 บ้านศรีเวียง ปกติ                                                
48 บ้านโป่งเกลือ ปกติ 1                                                  
49 บ้านร่องบัวลอย เรียนร่วม                                                
50 บ้านเวียงเดิม ปกติ 1                                                  
51 บ้านปง เรียนร่วม                                                
52 บ้านดงป่าเหมี้ยง ปกติ 1                                                  
53 บ้านเวียงชัย ปกติ                                                
54 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ปกติ                                                  
55 บ้านโป่ง ปกติ                                                
56 บ้านโป่งนาคำ ปกติ                                                
57 บ้านนางแล ปกติ                                                
58 บ้านขัวแคร่ ปกติ                                                
59 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ ปกติ 1                                                        
60 บ้านทรายงาม เรียนร่วม                                                
รวม 13 28 4 4 3 2 4 12 6 17 42 13 0 0 3 2 5 7 9 18 0 7 20 23 5 0 2 14 14 7