การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านป่าขุย                                                  
2 บ้านท่ารั้ว ยุบโรงเรียนแล้ว                                                  
3 บ้านปางแดง                                                
4 บ้านแม่หวาน ปกติ 1                                                      
5 บ้านแม่ดอกแดง ปกติ 1                                                  
6 บ้านปางน้ำถุ ปกติ 1                                                  
7 วัดป่าตาล ปกติ                                                
8 วัดบ้านน้อย ปกติ 1                                                  
9 วัดสันโค้ง ปกติ                                                
10 บ้านออนกลาง ปกติ 1                                                  
11 บ้านดอนปิน เรียนร่วม 1                                                  
12 บ้านม่วงโตน ปกติ                                                
13 วัดดอนชัย ปกติ 1                                                  
14 วัดเปาสามขา ปกติ 1                                                  
15 บ้านป่าป้อง ปกติ                                                
16 บ้านแม่ฮ้อยเงิน ปกติ                                                
17 บ้านป่างิ้ว ปกติ                                                
18 บ้านแม่จ้อง ปกติ                                                
19 บ้านป่าสักงาม ปกติ                                                
20 วัดหนองป่าครั่ง ปกติ                                                
21 วัดสันกลางเหนือ ปกติ                                                
22 บ้านมอญ เรียนร่วม                                                
23 บ้านตลาดขี้เหล็ก ปกติ 1                                                  
24 ศรีเนห์รู ปกติ 1                                                  
25 วัดเมืองสาตร ปกติ                                                
26 บ้านออนหลวย ปกติ                                                
27 วัดทรายมูล ปกติ                                                
28 เทพเสด็จวิทยา ปกติ 1                                                  
29 วัดร้องวัวแดง ปกติ                                                
30 บ้านห้วยทราย ปกติ                                                
31 วัดบ้านโห้ง ปกติ                                                
32 บ้านแม่ปูคา ปกติ 1                                                  
33 บ้านโป่งกุ่ม ปกติ                                                
34 บ้านปงป่าเอื้อง ปกติ                                                
35 วัดแม่ผาแหน ปกติ 1                                                  
36 บ้านร้องขี้เหล็ก ปกติ 1                                                  
37 วัดบ้านม่อน ยุบโรงเรียนแล้ว                                                
38 แม่ตะไคร้ ปกติ 1                                                  
39 บ้านสันทราย ปกติ                                                
40 บ้านกอสะเลียม ปกติ                                                
41 บ้านสันต้นม่วงเหนือ ปกติ                                                
42 โป่งน้ำร้อนวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                      
43 บ้านป่าไผ่ ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
44 สังวาลย์วิทยา ปกติ                                                
รวม 16 14 1 3 2 2 7 16 10 5 22 9 2 0 3 0 2 5 7 16 4 6 8 16 5 0 4 11 5 8