การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านต้นขาม เรียนร่วม 1                                                  
2 บ้านช้างใน ปกติ                                                
3 บ้านก๋ายน้อย 1                                                  
4 บ้านผึ้ง ปกติ                                                
5 บ้านทับเดื่อ ปกติ 1                                                  
6 บ้านสะลวงนอก                                                
7 วัดแม่เลย 1                                                      
8 บ้านป่าไหน่                                              
9 บ้านท่ามะเกี๋ยง                                                
10 บ้านป่าเหมือด ปกติ 1                                                  
11 บ้านหัวฝาย ปกติ 1                                                  
12 บ้านแม่แต 1                                                  
13 บ้านกิ่วเสือ 1                                                  
14 บ้านหนองมะจับ ปกติ                                                    
15 วัดบ้านป้อก ปกติ                                                
16 วัดปางเติม ปกติ                                                
17 บ้านศรีงาม ปกติ                                                
18 ประชาสามัคคีวิทยา ปกติ                                                
19 บ้านโป่ง ปกติ                                                          
20 บ้านป่าก้าง ปกติ                                                  
21 บ้านหลวง ปกติ                                                          
22 บ้านโปง ปกติ                                                
23 บ้านเมืองขอน ปกติ                                                
24 บ้านขุนแจ๋ ปกติ                                                
25 บ้านนาหืก ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
26 ประดู่วิทยา ปกติ                                                
27 วัดแม่กะ ปกติ                                                
28 วัดหนองออน ปกติ 1                                                  
29 บ้านแม่เลา ปกติ                                                
30 บ้านปางกว้าง ปกติ 1                                                  
31 วัดปางมะกล้วย ปกติ 1                                                    
32 วัดนาเม็ง ปกติ                                                
33 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ ปกติ                                                
34 บ้านเป้าวิทยาคาร ปกติ 1                                                  
35 บ้านดงเจริญชัย เรียนร่วม                                                
36 ชุมชนบ้านแม่สาบ ปกติ                                                
37 ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน เรียนร่วม                                                          
38 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง ปกติ 1                                                  
39 บ้านสันป่าตอง เรียนร่วม                                                
40 ชุมชนวัดช่อแล ปกติ 1                                                  
41 บ้านสันป่าสัก เรียนร่วม 1                                                  
42 บ้านใหม่ เรียนร่วม 1                                                  
43 วัดช่อแลสาขาบ้านดง เรียนร่วม 1                                                  
44 บ้านแม่ย่อย ปกติ                                                  
45 บ้านปง ปกติ                                                
46 บ้านผาหมอน ปกติ                                                    
47 ภูดินวิทยา ปกติ                                                          
48 บ้านห้วยน้ำจาง                                                
49 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เรียนร่วม 1                                                  
50 บ้านห้วยบง ปกติ                                                
51 หัวฝายวิทยาคาร ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
52 บ้านแม่นาป้าก ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
53 วัดแม่หอพระ ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
54 วัดสันคะยอม ปกติ                                                
55 วัดทุ่งหลวง ปกติ                                                    
56 บ้านแม่แสะ ปกติ 1                                                      
57 บ้านเมืองก๊ะ ปกติ                                                
58 บ้านน้ำริน ปกติ                                                
59 บ้านแม่ไคร้ ปกติ                                                
60 บ้านสันปง ปกติ                                                
61 บ้านต้นรุง ปกติ 1                                                  
62 บ้านแมตะละ สาขาบ้านห้วยเต่า ปกติ 1                                                  
63 สันป่ายางวิทยาคาร ปกติ                                                
64 บ้านกองแหะ ปกติ 1                                                  
65 สันป่าตึงวิทยาคาร เรียนร่วม                                                
66 วัดงิ้วเฒ่า ปกติ 1                                                  
67 บ้านปางฮ่าง ปกติ                                                
68 บ้านแม่แฝก ปกติ                                                
69 หนองหล่มวิทยาคาร ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
70 บ้านหนองบัวหลวง เรียนร่วม                                                  
71 วัดอมลอง ปกติ                                                    
72 มูลนิธิมหาราช 5 ปกติ                                                      
73 ชุมชนบ้านโป่ง ปกติ                                                
74 วัดห้วยไร่ ปกติ 1                                                  
75 บ้านป่าฮิ้น ยุบโรงเรียนแล้ว                                                
76 บ้านนากู่ ปกติ                                                
77 บ้านแม่แมม ปกติ                                                
78 บ้านปางเปา เรียนร่วม 1                                                      
79 บ้านแม่ขะจาน เรียนร่วม 1                                                      
80 พร้าวบูรพา ปกติ                                                        
81 บ้านหนองก๋าย เรียนร่วม                                                          
82 บ้านเขื่อนผาก เรียนร่วม 1                                                  
83 บ้านเอียก เรียนร่วม                                                          
84 บ้านปางขุม ปกติ                                                
85 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก ปกติ 1                                                      
86 บ้านปางไฮ ปกติ                                                
87 ป่าบงห้วยฮ่าง ยุบโรงเรียนแล้ว                                                    
88 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม ปกติ                                                    
89 บ้านปางฮ่างสาขาผาแตก ยุบโรงเรียนแล้ว                                                
90 วัดทรายมูล ปกติ                                                
รวม 29 25 5 6 5 0 8 21 15 11 44 14 4 2 8 2 5 9 12 20 5 19 18 15 9 0 8 20 16 13