การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านห้วยทรายขาว ปกติ                                                
2 บ้านห้วยปู ปกติ                                                
3 บ้านฮ่างต่ำ ปกติ 1                                                  
4 บ้านหนองเต็ง ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
5 บ้านหนองบัว ปกติ                                                    
6 บ้านวังมะริว ปกติ 1                                                  
7 บ้านต้นส้าน ปกติ                                                
8 บ้านแม่งอนกลาง ปกติ                                                
9 วัดอรัญญวาสี ปกติ                                                
10 บ้านปงตำ ปกติ 1                                                  
11 บ้านดงป่าลัน ปกติ                                                
12 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 ปกติ 1                                                  
13 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ปกติ 1                                                  
14 ดอยสามหมื่น ปกติ                                                
15 บ้านสันม่วง ปกติ 1                                                  
16 บ้านห้วยบอน ปกติ 1                                                  
17 บ้านหัวฝาย ปกติ                                                
18 บ้านโป่งน้ำร้อน ปกติ                                                
19 บ้านห้วยบง ปกติ 1                                                  
20 บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
21 บ้านใหม่ ปกติ 1                                                  
22 บ้านสันทราย ปกติ                                                
23 บ้านผาแดง ปกติ 1                                                  
24 บ้านดอนชัย ปกติ                                                
25 บ้านสันต้นเปา ปกติ                                                
26 บ้านหนองตุ้ม ปกติ                                                
27 บ้านป่างิ้ว ปกติ                                                
28 บ้านป่าบง ปกติ                                                
29 บ้านสันปอธง ปกติ 1                                                  
30 บ้านป่าบง ปกติ                                                
31 บ้านแม่ขิ ปกติ 1                                                  
32 บ้านสบคาบ ปกติ                                                
33 บ้านถ้ำตับเตา ปกติ                                                
34 บ้านหนองขวาง ปกติ                                                
35 บ้านศรีดอนชัย ปกติ                                                    
36 บ้านแม่ใจ ปกติ                                                
37 บ้านห้วยห้อม ปกติ 1                                                  
38 บ้านห้วยต้นตอง ปกติ 1                                                        
39 บ้านหัวฝาย สาขาบ้านศรีค้ำ ปกติ 1                                                  
40 บ้านดอน ปกติ                                                  
41 บ้านทุ่งละคร ปกติ                                                
42 บ้านถ้ำ ปกติ 1                                                      
43 บ้านออน ปกติ                                                
44 วัดจอมคีรี ปกติ 1                                                  
45 บ้านสันป่าเกี๊ยะ ปกติ 1                                                  
46 วัดปางมะโอ ปกติ 1                                                  
47 บ้านทุ่งหลุก ปกติ 1                                                  
48 บ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
49 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ปกติ                                                
รวม 21 17 1 2 5 1 8 11 8 10 19 12 7 2 2 0 2 3 10 8 5 5 14 10 9 1 3 10 11 8