การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 วัดทุ่งหินผุด ปกติ                                                
2 บ้านหนองชวด ปกติ 1                                                  
3 บ้านเขาติง 1                                                  
4 บ้านหนองเรี้ย ปกติ                                                
5 บ้านคลองทรายขาว ปกติ                                                
6 บ้านยวนโปะ ปกติ 1                                                  
7 บ้านปากไพ ปกติ 1                                                  
8 บ้านกลางนา ปกติ 1                                                  
9 บ้านควนสระแก้ว ปกติ 1                                                  
10 หนองผักฉีด ปกติ 1                                                  
11 บ้านท่าข้าม ปกติ                                                
12 บ้านควนเคี่ยม ปกติ                                                
13 บ้านโพรงจระเข้ ปกติ 1                                                  
14 วัดแจ้ง ปกติ                                                  
15 บ้านช่อง ปกติ                                                
16 บ้านนานิน ปกติ 1                                                  
17 บ้านทุ่งศาลา ปกติ                                                
18 บ้านเขาไม้แก้ว ปกติ                                                
19 บ้านหนองยวน ปกติ                                                
20 บ้านยูงงาม ปกติ 1                                                      
21 บ้านปากห้วย ปกติ 1                                                  
22 บ้านท่าคลอง ปกติ                                                
23 บ้านไร่หลวง ปกติ 1                                                  
24 บ้านควนยวน ปกติ                                                        
25 บ้านสุโสะ ปกติ 1                                                  
26 วัดชลวาปีวิหาร ปกติ 1                                                  
27 บ้านปากคลอง ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
28 บ้านแหลม ปกติ 1                                                  
29 บ้านหนองชุมแสง ปกติ                                                
30 บ้านทุ่งเกาะญวน ปกติ 1                                                  
31 บ้านทุ่งนา ปกติ                                                
32 วัดท่าพญา ปกติ                                                          
33 วัดสาริการาม ปกติ                                                
34 บ้านป่าแก่ ปกติ 1                                                  
35 วัดเกาะมะม่วง ปกติ                                                
36 บ้านด่าน ปกติ 1                                                  
37 บ้านห้วยเร็จ ปกติ 1                                                  
38 หาดสำราญ ปกติ 1                                                  
39 บ้านทอนพลา ปกติ 1                                                  
40 บ้านทุ่งส้มป่อย ปกติ 1                                                  
41 วัดโพธาราม ปกติ                                                
42 บ้านทุ่งนา ปกติ 1                                                        
43 บ้านนายายหม่อม ปกติ 1                                                  
44 บ้านเขาหลัก ปกติ 1                                                  
45 ไทรงาม ปกติ 1                                                  
46 บ้านทุ่งปาหนัน ปกติ 1                                                  
47 บ้านบางด้วน ปกติ 1                                                    
48 บ้านท่าบันได ปกติ 1                                                  
49 บ้านคลองปะเหลียน ปกติ 1                                                  
50 วัดโคกพิกุล ปกติ 1                                                  
51 ทุ่งไทรทอง ปกติ 1                                                  
52 วัดโหละคล้า ปกติ                                                  
53 บ้านหนองโต๊ะ ปกติ 1                                                  
54 วัดอัมพวัน ปกติ                                                
55 บ้านโคกรัก ปกติ 1                                                  
56 วัดควนวิไล ปกติ 1                                                        
57 บ้านควนอินทนินงาม ปกติ                                                
58 บ้านนาโตง ปกติ                                                
59 วัดศรีสุวรรณาราม ปกติ                                                
60 บ้านตะเสะ ปกติ 1                                                  
61 บ้านท่าเทศ ปกติ 1                                                  
62 วัดนางประหลาด ปกติ 1                                                  
63 บ้านหัวควน ปกติ 1                                                  
64 วัดสันติวัน ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
65 วัดไพรสนฑ์ เรียนร่วม 1                                                  
66 บ้านโคกมะม่วง ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
67 วัดโพรงจระเข้ ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
68 บ้านวังเจริญ ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
69 บ้านห้วยด้วน ปกติ                                                
70 บ้านบกหัก ปกติ 1                                                  
71 บ้านลำปลอกเหนือ ปกติ                                                
72 ทุ่งรวงทอง ปกติ                                                    
73 วัดนิคมประทีป ปกติ                                                
74 บ้านคลองขุด เรียนร่วม 1                                                  
รวม 43 15 3 3 3 0 2 10 14 15 23 33 5 2 2 0 2 2 9 26 3 7 29 12 10 0 9 16 24 6