การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตาก เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 กลาโหมราชเสนา ปกติ                                                
2 บ้านน้ำดิบ                                                
3 บ้านขุนห้วยนกแล ปกติ                                                
4 บ้านปูแป้ ปกติ 1                                                  
5 บ้านทุ่งมะขามป้อม ปกติ 1                                                  
6 บ้านแม่กลองเก่า ปกติ 1                                                      
7 บ้านห้วยไม้แป้น ปกติ                                                
8 บ้านจกปก ปกติ                                                          
9 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย ปกติ                                                
10 บ้านพะละ ปกติ                                                
11 บ้านห้วยผาลาด ยุบโรงเรียนแล้ว                                                
12 บ้านแม่ตาวใต้ ปกติ 1                                                    
13 บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ ปกติ                                                
14 บ้านต้นผึ้ง ปกติ                                                
15 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ ปกติ 1                                                  
16 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ปกติ 1                                                  
17 บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี ปกติ                                                
18 บ้านห้วยโป่ง ปกติ 1                                                  
19 บ้านแม่กุหลวง ปกติ 1                                                  
20 วัดสว่างอารมณ์ ปกติ                                                
21 บ้านทีกะเป่อ ปกติ 1                                                  
22 บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านห้วยปูลิง เรียนร่วม 1                                                  
23 บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านแพะ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
รวม 11 5 4 0 1 1 2 7 4 6 9 4 1 4 2 0 1 2 2 3 0 6 3 8 3 1 4 5 3 5