การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครนายก

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 วัดวังไทร ปกติ                                                
2 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) ปกติ                                                
3 วังดอกไม้ ปกติ                                                
4 วัดพรหมเพชร ปกติ 1                                                  
5 บ้านคลอง 1 ปกติ 1                                                  
6 วัดหนองคันจาม ปกติ 1                                                  
7 วัดกุฎีเตี้ย ปกติ                                                
8 วัดท่าชัย ปกติ                                                
9 วัดคลองโพธิ์ ปกติ                                                
10 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ ปกติ                                                
11 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ปกติ                                                          
12 บ้านดอนเจริญ ปกติ 1                                                      
13 ชุมชนบ้านคลองเหมือง ปกติ                                                          
14 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) ปกติ                                                    
15 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ปกติ 1                                                  
16 วัดสันติวัฒนาราม ปกติ 1                                                  
17 วัดปากคลองพระอาจารย์ ปกติ 1                                                  
18 บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) ปกติ 1                                                  
19 อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) ปกติ                                                      
20 บ้านเตยใหญ่ ปกติ                                                
21 วัดจันทร์เรือง ปกติ 1                                                      
22 วันครู 2504 ปกติ                                                    
23 วัดเกาะกระชาย ปกติ                                                
24 วัดวังตูม ปกติ                                                
25 วัดศรีสุวรรณ ปกติ 1                                                  
26 วัดโคกสว่าง ปกติ                                                
27 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) ปกติ 1                                                    
28 วัดหุบเมย ปกติ                                                
29 บ้านคลอง 23 ปกติ 1                                                        
30 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) ปกติ                                                
31 วัดโบสถ์เจริญธรรม ปกติ 1                                                  
32 วัดท่ามะปราง ปกติ 1                                                  
33 วัดนาหินลาด ปกติ 1                                                  
34 บ้านคลอง 30 ปกติ                                                
35 วัดสบกเขียว ปกติ                                                
36 วัดใหม่พงษ์โสภณ เรียนร่วม 1                                                  
37 วัดอรุณรังษี ปกติ 1                                                  
38 วัดเนินหินแร่ ปกติ                                                
39 วัดบางนางเล็ก ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
40 บ้านบุ่งเข้ ปกติ                                                  
41 วัดลำบัวลอย ปกติ                                                
42 วัดบางหอย ปกติ                                                
43 บ้านช่องตะเคียน ปกติ 1                                                  
44 บ้านกำแพงเศียร ปกติ 1                                                  
45 วัดหนองเคี่ยม ปกติ 1                                                  
46 บ้านเขาเพิ่ม ปกติ                                                
47 วัดเนินสะอาด ปกติ                                                
48 บ้านชะวากยาว ปกติ                                                
49 บ้านคลอง 33 ปกติ                                                
50 ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) ปกติ 1                                                      
51 บ้านชวดบัว ปกติ 1                                                  
52 บ้านปากคลอง 17 ปกติ                                                      
53 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ปกติ 1                                                  
54 วัดแหลมไม้ย้อย ปกติ                                                          
55 วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) ปกติ                                                
56 บ้านกลางคลอง 30 ปกติ                                                
57 บ้านเขาไม้ไผ่ ปกติ                                                
58 วัดอารีราษฎร์ ปกติ 1                                                  
59 หัวเขาแก้ว ปกติ                                                
60 วัดโบสถ์การ้อง ปกติ                                                    
61 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) ปกติ                                                
62 บ้านคลองหกวา ปกติ 1                                                        
63 บ้านปลายคลอง 22 ปกติ 1                                                  
64 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 ปกติ                                                
65 วัดโคกลำดวน ปกติ                                                
66 วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) ปกติ                                                
67 บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) ปกติ 1                                                  
68 วัดกุดตะเคียน ปกติ                                                    
69 วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) ปกติ 1                                                  
70 วัดวังยายฉิม ปกติ 1                                                  
71 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) ปกติ 1                                                  
72 วัดวังทิพย์พันธาราม ปกติ 1                                                  
73 บ้านคลองใหญ่ ปกติ                                                
74 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) ปกติ 1                                                          
75 วัดสุวรรณศิริ ยุบโรงเรียนแล้ว                                                    
76 บ้านหนองขุม(พูนแถมอุปถัมภ์) ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
77 วัดใหม่บำเพ็ญผล ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
รวม 32 28 6 4 0 1 4 16 9 10 36 28 3 0 2 0 2 2 10 23 3 5 19 18 12 1 2 19 17 9