การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 วัดศรีวิสารวาจา ปกติ 1                                                  
2 วัดแหลมมะเกลือ ปกติ                                                
3 วัดสระพัง ปกติ 1                                                  
4 วัดทุ่งกระพังโหม ปกติ                                                
5 บ้านดอนซาก 1                                                      
6 วัดรางปลาหมอ ปกติ                                                
7 วัดราษฎร์วราราม ปกติ                                                
8 บ้านมาบแค ปกติ                                                
9 วัดดอนเสาเกียด ปกติ                                                
10 บ้านห้วยขวาง ปกติ                                                    
11 วัดหนองดินแดง ปกติ                                                
12 บ้านต้นสำโรง ปกติ                                                
13 บ้านรางมูก ปกติ                                                
14 บ้านคลองตัน ปกติ                                                
15 วัดทุ่งสีหลง ปกติ                                                
16 บ้านหนองแก ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
17 บ้านบ่อพลับ เรียนร่วม                                                          
18 บ้านหลักเมตร ปกติ                                                    
19 บ้านใหม่ ปกติ                                                
20 วัดลาดหญ้าแพรก ปกติ                                                
21 บ้านหนองหิน ปกติ                                                
22 วัดโพธิ์งาม ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
23 วัดหว้าเอน ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
24 บ้านหนองบอน ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
25 บ้านห้วยด้วน ปกติ                                                
26 เมืองเก่ากำแพงแสน ปกติ 1                                                  
27 บ้านสามแก้ว ปกติ 1                                                  
28 บ้านหนองเขมร ปกติ 1                                                  
29 บ้านคอวัง ปกติ 1                                                  
30 วัดห้วยพระ ปกติ                                                
31 บ้านไร่ต้นสำโรง ปกติ                                                
32 บ้านทุ่งน้อย ปกติ                                                
33 วัดดอนขนาก ปกติ 1                                                  
34 วัดทัพยายท้าว ปกติ                                                
35 บ้านอ้อกระทุง ปกติ                                                  
36 บ้านห้วยปลากด ปกติ                                                
37 บ้านหัวถนน ปกติ                                                
38 วัดใหม่ดอนทราย ปกติ 1                                                  
39 วัดห้วยผักชี ปกติ                                                
40 วัดสระสี่เหลี่ยม ปกติ                                                
41 บ้านหนองขาหยั่ง ปกติ                                                
42 บ้านนาสร้าง ปกติ 1                                                        
43 บ้านลำท่าโพ ปกติ 1                                                  
44 บ้านหนองพงเล็ก ปกติ 1                                                  
45 บ้านทุ่งหัวพรหม ปกติ 1                                                  
46 วัดสุขวราราม ปกติ 1                                                  
47 วัดหนองกระพี้ ปกติ                                                
48 วัดลำลูกบัว ปกติ                                                
49 วัดทุ่งผักกูด ปกติ 1                                                  
50 วัดหนองปลาไหล ปกติ 1                                                  
51 วัดห้วยม่วง ปกติ                                                
52 บ้านแหลมกะเจา ปกติ                                                
รวม 17 17 6 2 2 1 7 7 8 14 29 10 1 3 2 1 1 8 11 9 0 11 15 12 6 0 2 10 8 10