การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านไผ่ล้อม ปกติ 1                                                    
2 บ้านคลองนกกระทุง ปกติ                                                
3 วัดสำโรง ปกติ                                                
4 บ้านคลองจินดา 1                                                      
5 บ้านนราภิรมย์ ปกติ                                                      
6 บ้านพาดหมอน ปกติ                                                    
7 บ้านไผ่คอกวัว ปกติ                                                
8 บ้านคลองพระมอพิสัย ปกติ                                                
9 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ ปกติ 1                                                  
10 วัดพระมอพิสัย ปกติ                                                
11 วัดไผ่จรเข้ ปกติ 1                                                  
12 บ้านคลองบางกระจัน ปกติ 1                                                  
13 บ้านรางปลาหมอ ปกติ                                                
14 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ ปกติ                                                
15 วัดลาดสะแก ปกติ                                                
16 บ้านห้วยกรด ปกติ 1                                                  
17 บ้านหนองปรง ปกติ                                                    
18 วัดไผ่สามตำลึง ปกติ 1                                                  
19 บ้านบางม่วง ปกติ 1                                                  
20 วัดทุ่งน้อย ปกติ 1                                                  
21 บ้านหนองปรงกาญจนา ปกติ                                                
22 บ้านดอนทอง ปกติ 1                                                  
23 วัดบอนใหญ่ ปกติ                                                    
24 บ้านห้วยพลู ปกติ 1                                                  
25 วัดสัมปทวน ปกติ                                                  
26 บ้านไผ่หลวง ปกติ 1                                                  
27 บ้านหัวอ่าว ปกติ 1                                                  
28 วัดราษฎร์สามัคคี ปกติ 1                                                  
29 วัดบางช้างเหนือ ปกติ                                                
30 วัดบางน้อยใน ปกติ                                                
31 บ้านหนองมะม่วง ปกติ 1                                                  
32 วัดไทยาวาส ปกติ 1                                                  
33 บ้านคลองสว่างอารมณ์ ปกติ                                                
34 บ้านฉาง ปกติ 1                                                  
35 วัดบัวปากท่า ปกติ 1                                                    
36 บ้านตากแดด ปกติ                                                
37 วัดราษฏร์ศรัทธาราม ปกติ 1                                                  
38 วัดสว่างอารมณ์ ปกติ 1                                                  
39 วัดรางกำหยาด ปกติ 1                                                  
40 วัดบางภาษี ปกติ                                                
41 วัดเกษตราราม ปกติ                                                
42 วัดเสถียรรัตนาราม ปกติ                                                
43 วัดลัฏฐิวนาราม ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
44 บ้านลาดหลวง ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
45 บ้านรางกระทุ่ม ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
46 วัดบางไผ่นารถ ปกติ 1                                                  
รวม 22 13 3 2 2 2 2 10 6 4 16 17 3 2 1 1 3 5 10 11 2 3 11 12 7 0 5 10 5 11