การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านดอนม่วง ปกติ 1                                                      
2 บ้านหนองหญ้าไซ ปกติ 1                                                  
3 บ้านนาราชควายน้อย ปกติ 1                                                  
4 บ้านท่าลาด ปกติ                                                
5 บ้านพิมานท่า ปกติ                                                
6 บ้านหนองบัวคำ ปกติ                                                
7 บ้านหัวขัวใต้ ปกติ                                                      
8 บ้านนาม่วง ปกติ                                                
9 บ้านสร้างหิน ปกติ 1                                                  
10 บ้านหนองห้าง ปกติ                                                      
11 บ้านนาบัว ปกติ 1                                                  
12 บ้านหนองกุง ปกติ                                                
13 บ้านหนองแซง ปกติ                                                
14 บ้านนาทราย ปกติ                                                
15 บ้านนาคำโนนขาม ปกติ                                                
16 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน ปกติ                                                
17 บ้านสุขเกษม ปกติ 1                                                    
18 บ้านกลางมูลอ้น ปกติ                                                  
19 บ้านนางาม ปกติ                                                
20 บ้านวังไฮหนองกุง ปกติ                                                
21 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข ปกติ 1                                                  
22 บ้านนาป่งคอง ปกติ 1                                                  
23 บ้านหนองบัวด่านเก่า ปกติ 1                                                  
24 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ ปกติ 1                                                  
25 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง ปกติ 1                                                  
26 บ้านหนองยาว ปกติ                                                
27 บ้านดงโชค ปกติ 1                                                      
28 บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ ปกติ                                                
29 บ้านโพนทา ปกติ                                                      
30 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 ปกติ 1                                                  
31 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 ปกติ                                                
32 บ้านหนองบึง ปกติ                                                
33 บ้านนาป่ง ปกติ 1                                                      
34 บ้านเนินสะอาด ปกติ 1                                                  
35 บ้านดงขวาง เรียนร่วม                                                          
36 บ้านนาบั่ว ปกติ                                                
37 บ้านคำผาสุก ปกติ 1                                                  
38 บ้านโพนสาวเอ้ เรียนร่วม 1                                                    
39 บ้านทรายมูลคำผักแพว ปกติ                                                    
40 บ้านนาคำ ปกติ 1                                                  
41 บ้านจรุกเตย ปกติ                                                
42 บ้านวังโพธิ์ ปกติ 1                                                        
43 บ้านแก่งโพธิ์ ปกติ 1                                                  
44 บ้านดอนข้าวหลาม ปกติ 1                                                  
45 บ้านหนองกกคูณ ปกติ                                                    
46 บ้านสามแยกหัวภูธร ปกติ                                                
47 บ้านโพนสวาง ปกติ                                                
48 บ้านโนนสวรรค์ ปกติ 1                                                    
49 บ้านจำปา ปกติ                                                
50 บ้านจอมมณี ปกติ                                                
51 นาถ่อนท่าวิทยาคาร เรียนร่วม 1                                                  
52 บ้านนาสะเดา ปกติ                                                    
53 บ้านคำเม็ก ปกติ 1                                                  
54 บ้านหนองยอโพนแพง ปกติ 1                                                  
55 บ้านดอนกลาง ปกติ 1                                                  
56 บ้านหนองโพธิ์วังโน ปกติ                                                
57 บ้านนาขาม ปกติ                                                
58 บ้านเหล่าสำราญ ปกติ                                                
59 บ้านปลาปากน้อย ปกติ                                                
60 บ้านวังยาง ปกติ                                                
61 บ้านดงมะเอก ปกติ                                                
62 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง ปกติ 1                                                      
63 บ้านห้วยไหล่ ปกติ                                                  
64 บ้านโนนหอม ปกติ 1                                                  
65 บ้านสร้างแป้น ปกติ 1                                                  
66 บ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) ปกติ 1                                                  
67 บ้านหนองจันทน์ ปกติ                                                
68 บ้านน้อยใต้ ปกติ 1                                                  
69 บ้านนางเลิศ ปกติ 1                                                          
70 บ้านปากบัง ปกติ 1                                                  
71 ชุมชนบ้านพิมาน ปกติ 1                                                  
72 บ้านบ่อสะอาด เรียนร่วม 1                                                  
73 บ้านหนองสะโน ปกติ                                                
74 บ้านนาหัวบ่อ ปกติ                                                
75 บ้านโพนทัน ปกติ                                                    
76 บ้านหนองแคน ปกติ                                                    
77 บ้านดอนแดง ปกติ                                                
78 บ้านห้วยทราย ปกติ 1                                                  
79 บ้านนาหลวง ปกติ                                                
80 ลาดสว่างวิทยา ปกติ 1                                                  
81 บ้านไทยสามัคคี ปกติ 1                                                  
82 บ้านยอดชาดวิทยา ปกติ 1                                                    
83 บ้านดงป่ายูง ปกติ                                                
84 บ้านนาสีนวล ปกติ                                                
85 บ้านวังสิม ปกติ 1                                                      
86 บ้านนาขามส้มป่อย ปกติ 1                                                  
87 บ้านนาขาม ปกติ                                                      
88 บ้านเหิบ ปกติ                                                  
89 บ้านหนองลาดควาย เรียนร่วม                                                          
90 ชุมชนบ้านพุ่มแก ปกติ 1                                                      
91 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ ปกติ 1                                                        
92 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง ปกติ 1                                                  
93 บ้านหนองบัว ปกติ                                                
94 บ้านหนองหมากแก้ว เรียนร่วม                                                    
95 ดอนนางหงส์สงเคราะห์ ปกติ 1                                                  
96 บ้านคับพวง ปกติ 1                                                  
97 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร ปกติ 1                                                  
98 บ้านนาหนาด ปกติ                                                
99 บ้านคำเกิ้ม เรียนร่วม                                                          
100 บ้านนายอน้อย ปกติ                                                
101 บ้านกอก ปกติ                                                    
102 บ้านสร้างเม็ก ปกติ                                                      
103 บ้านพระซองเหนือ ปกติ 1                                                  
104 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี ปกติ 1                                                  
105 ชายแดนอนุสรณ์ เรียนร่วม 1                                                  
106 บ้านวังกะเบา ปกติ                                                
107 บ้านวังม่วง ปกติ                                                
108 บ้านดงก้อม ปกติ                                                
109 บ้านดงหมู เรียนร่วม                                                          
110 บ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) เรียนร่วม                                                
111 บ้านนาทาม เรียนร่วม                                                          
112 บ้านวังยาง เรียนร่วม                                                          
113 บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ เรียนร่วม                                                          
114 บ้านโนนสังข์ เรียนร่วม                                                
115 บ้านนาโดนเก่า ปกติ                                                
116 บ้านขอนกองโพนทอง ปกติ                                                
117 บ้านโคกสว่าง ปกติ                                                
118 บ้านกลางน้อย ปกติ                                                
119 บ้านโคกก่อง ปกติ                                                
120 บ้านหนองดินแดง ปกติ                                                
121 บ้านวังม่วง ปกติ                                                
122 บ้านโชคอํานวย ปกติ                                                
123 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ ปกติ 1                                                  
124 มรุกขนคร ปกติ                                                
125 บ้านดงดู่งาม ปกติ                                                
126 บ้านดอนยานาง เรียนร่วม                                                
127 บ้านใหม่วังเซือม ปกติ 1                                                  
128 บ้านดงยอ ปกติ 1                                                  
129 บ้านกล้วย ปกติ                                                
130 บ้านวังยาง ปกติ 1                                                        
131 บ้านขามเฒ่า ปกติ                                                
132 บ้านนาดี ปกติ                                                
133 บ้านดอนสวรรค์ ปกติ 1                                                  
134 บ้านหนองญาติ ปกติ 1                                                      
135 บ้านหนองนางด่อน ปกติ 1                                                  
136 บ้านบ่อดอกซ้อน ปกติ                                                
137 บ้านหนองสะโน ปกติ                                                
138 นาเหนือทุ่งทองวิทยา ปกติ 1                                                        
139 บ้านโพนป่าหว้าน ปกติ                                                
140 บ้านคำชะอี ปกติ                                              
141 บ้านเหล่าทุ่ง ปกติ 1                                                  
142 บ้านสุขเจริญ ปกติ                                                      
143 บ้านน้ำบ่อ เรียนร่วม                                                
144 บ้านทุ่งสว่าง ปกติ                                                
145 บ้านโคกกลาง ปกติ                                                        
146 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) ปกติ 1                                                  
147 บ้านนามนดงติ้ววิทยา ปกติ                                                      
148 บ้านขอนขว้าง ปกติ                                                
149 บ้านสว่างสำราญ ปกติ                                                
150 บ้านไผ่ล้อม ปกติ                                                    
151 บ้านกกไฮ ปกติ 1                                                  
152 บ้านหนองคอง ปกติ                                                
153 บ้านนาโดนใหม่ ปกติ 1                                                        
154 บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ) ปกติ 1                                                        
155 บ้านนาเชือก ปกติ                                                          
156 บ้านหนองหญ้าม้า ปกติ 1                                                  
157 บ้านแขนนาง เรียนร่วม 1                                                  
158 บ้านนาโสก ปกติ 1                                                    
159 บ้านโพธิ์ศรี ปกติ                                                
160 บ้านหนองกุดแคน ปกติ                                                    
161 บ้านหนองกุง ปกติ 1                                                  
162 พระซองวิทยาคาร ปกติ 1                                                  
รวม 68 47 10 5 3 5 15 33 22 33 72 48 14 3 5 3 7 11 33 30 8 20 29 44 17 5 10 42 15 27