การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์                                                
2 บ้านหนองโพธิ์ ปกติ 1                                                  
3 บ้านเขาศาลา                                                
4 บ้านหนองขุย                                                      
5 วัดบ้านน้อย ปกติ                                                    
6 บ้านดอนสระ                                                
7 บ้านพนมนาง ปกติ                                                
8 บ้านชายธูป ปกติ                                                
9 วัดหนองโรง ปกติ                                                
10 บ้านห้วยด้วน ปกติ                                                
11 วัดนาพระยา ปกติ 1                                                  
12 บ้านห้วยลึก ปกติ                                                
13 บ้านหนองเจริญสุข ปกติ                                                
14 เมตตาจิตต ปกติ 1                                                      
15 บ้านนาใหม่ ปกติ                                                
16 วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) ปกติ 1                                                        
17 บ้านหนองหิน ปกติ                                                
18 บ้านจันทร์ลาดวิทยา ปกติ 1                                                  
19 บ้านแจงงาม ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
20 บ้านรางยอม ปกติ                                                      
21 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) ปกติ                                                
22 บ้านบึงวิทยา ปกติ                                                
23 วัดทุ่งมะกรูด ปกติ 1                                                  
24 วัดท่ากระทุ่ม ปกติ 1                                                        
25 บ้านสระจันทอง ปกติ 1                                                      
26 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) ปกติ 1                                                    
27 บ้านวังรัก ปกติ                                                
28 บ้านบ่อหว้า ปกติ                                                
29 บ้านโป่งกูป ปกติ                                                
30 วัดเขาตะพั้น ปกติ                                                
31 บ้านท่าพะเนียง ปกติ                                                
32 บ้านไพรงาม ปกติ                                                
33 วัดห้วยตะเคียน ปกติ                                                
34 บ้านหนองตาคง ปกติ                                                
35 วัดดงสัก ปกติ                                                
36 บ้านซ่อง ปกติ                                                
37 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) ปกติ 1                                                  
38 บ้านหนองตาแพ่ง ปกติ                                                
39 บ้านโคราช ปกติ                                                
40 บ้านทุ่งมังกะหร่า ปกติ                                                
41 วัดหนองลาน ปกติ 1                                                  
42 บ้านหนองตายอด ปกติ                                                
43 บ้านอ่างหิน ปกติ 1                                                  
44 บ้านหนองกรด ปกติ                                                
รวม 13 17 3 5 3 5 7 14 4 9 25 14 0 1 1 0 2 3 5 10 1 3 15 13 5 0 1 5 9 8