การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านหนองนกกวัก ปกติ                                                
2 อรพิมพ์วิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) ปกติ                                                  
3 บ้านโค้งกระโดน                                                      
4 รักชาติประชาบำรุง ปกติ 1                                                  
5 บ้านโคกพลวง 1                                                    
6 บ้านหนองม่วง ปกติ                                                
7 บ้านสระมะค่า                                                
8 บ้านใหม่สมบูรณ์ ปกติ                                                
9 บ้านกันผม ปกติ                                                
10 บ้านปรางค์ ปกติ                                                
11 บ้านสระซาง                                                
12 บ้านหนองจระเข้หิน                                                
13 บ้านหนองลูกควาย                                                    
14 บ้านเมืองพลับพลา ปกติ 1                                                  
15 บ้านหนองปรึก ปกติ                                                
16 บ้านคลองสารเพชร ปกติ                                                
17 บ้านหนองเสาเดียว ปกติ                                                
18 บ้านทุ่งหัวขวาน ปกติ                                                
19 บ้านกอกวิทยา ปกติ                                                
20 บ้านกุดจอกน้อย ปกติ                                                
21 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ปกติ                                                
22 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา ปกติ                                                
23 บ้านโนนตาพรม ปกติ                                                
24 บ้านโนนสำราญ ปกติ                                                
25 วัดสลักได ปกติ                                                
26 วัดกุดสวาย ปกติ                                                  
27 บ้านกรูด ปกติ                                                
28 บ้านสระแก้ว ปกติ                                                
29 บ้านคลองกลาง ปกติ                                                
30 วัดหนองนกคุ่ม ปกติ                                                
31 บ้านตูม ปกติ                                                
32 บ้านสวนปอ ปกติ 1                                                  
33 ขามสงเคราะห์ ปกติ                                                          
34 ภูทองวิทยา ปกติ                                                
35 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ปกติ                                                
36 บ้านเมืองรัง ปกติ                                                
37 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ เรียนร่วม                                                    
38 บ้านกุดโบสถ์ ปกติ                                                
39 วัดหนองจอก ปกติ                                                
40 บ้านหนองจาน ปกติ                                                
41 บ้านจอมศรี ปกติ 1                                                  
42 บ้านโนนขี้ตุ่น ปกติ 1                                                  
43 ชุมชนพลับพลา ปกติ                                                  
44 บ้านโกรกไม้แดง ปกติ 1                                                  
45 สามัคคีวิทยา ปกติ                                                
46 บ้านช่องโค ปกติ                                                
47 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ปกติ                                                
48 บ้านบึงไทย ปกติ                                                          
49 บ้านโนนทะยุง ปกติ                                                    
50 ราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                      
51 บ้านด่านพัฒนา ปกติ                                                
52 บ้านห้วยปอ ปกติ                                                
53 บ้านหนองไทร ปกติ                                                
54 บ้านท่าลาดขาว ปกติ                                                
55 บ้านตะโก ปกติ                                                
56 บ้านทรัพย์เจริญ เรียนร่วม 1                                                  
57 บ้านหนองบัวโคก ปกติ 1                                                  
58 บ้านยอกขาม ปกติ                                                    
59 เพชรมาตุคลา ปกติ                                                
60 บ้านหนองโสน เรียนร่วม                                                
61 บ้านหนองบัวรองสามัคคี ปกติ 1                                                  
62 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ปกติ                                                    
63 กงรถราษฎร์สามัคคี ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
64 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา ปกติ                                                
65 บ้านท่าตะเคียน ปกติ 1                                                  
66 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ปกติ 1                                                  
67 บ้านกระทุ่มแท่น ปกติ                                                
68 บ้านหนองชุมแสง ปกติ                                                
69 บ้านสระมะค่า ปกติ                                                
70 บ้านซ่าเลือด ปกติ                                                    
71 บ้านหนองแมว ปกติ                                                    
72 วัดพะโค ปกติ                                                
73 บ้านโคกสะอาด ปกติ                                                
74 บ้านดอน ปกติ                                                
75 พิมานประชาสันต์ ปกติ                                                
76 บ้านโคกสำโรง ปกติ 1                                                      
77 บ้านดะแลง ปกติ                                                
78 บ้านทองหลาง ปกติ                                                
79 บ้านบิง ปกติ                                                
80 อำนวยศิลป์สารกิจ ปกติ                                                
81 โนนตาวิทย์ ปกติ                                                
82 บ้านโจด ปกติ                                                  
83 บ้านโนนเพชร ปกติ                                                
84 บ้านถนนหัก ปกติ                                                
85 บ้านตะคร้อ ปกติ                                                
รวม 14 38 13 4 6 2 11 22 12 9 55 6 7 5 4 0 6 3 11 21 7 17 18 19 9 5 5 16 20 19