การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 บ้านหนองกุ่ม ปกติ 1                                                  
2 บ้านหนองหมู ปกติ                                                
3 บ้านหนองสาหร่าย                                                
4 บ้านห้วยหวาย ปกติ                                                
5 บ้านหนองตาก้าย ปกติ                                                          
6 บ้านหนองเข้ ปกติ                                                
7 บ้านหนองไก่ต่อ ปกติ                                                  
8 บ้านสระเตยพัฒนา ปกติ                                                
9 บ้านหนองใหญ่ ปกติ                                                
10 บ้านหนองม่วง ปกติ 1                                                  
11 บ้านพรหมณี ปกติ                                                
12 บ้านบะลังกา ปกติ                                                
13 บ้านน้ำลาด ปกติ 1                                                  
14 บ้านพุรวก เรียนร่วม                                                          
15 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด ปกติ                                                    
16 บ้านหนองไผ่ล้อม ปกติ                                                
17 บ้านหนองงูเห่า ปกติ                                                
18 บ้านหนองหวาย ปกติ                                                
19 บ้านน้ำคลุ้ง ปกติ 1                                                  
20 บ้านหนองผือ ปกติ                                                
21 หมู่บ้านป่าไม้ ปกติ                                                
22 ประชาพัฒนา ปกติ 1                                                  
23 บ้านชุมนุมพระ ปกติ                                                  
24 เสรี0สมใจ ปกติ 1                                                  
25 บ้านรางขาม ปกติ                                                
26 บ้านหนองไก่เหลือง ปกติ                                                
27 บ้านเขามุสิ ปกติ                                                
28 บ้านทุ่งโป่ง ปกติ                                                
29 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) ปกติ                                                  
30 บ้านบึงหัวแหวน ปกติ                                                
31 บ้านทุ่งกระบ่ำ ปกติ                                                
32 บ้านพยอมงาม ปกติ                                                      
33 บ้านเขาแดง ปกติ                                                    
34 บ้านรางพยอม ปกติ                                                  
35 บ้านเขานางสางหัว ปกติ                                                
36 บ้านท่าว้า ปกติ 1                                                  
37 บ้านหนองหวาย ปกติ                                                
38 บ้านหนองใหญ่ ปกติ                                                
39 บ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง ปกติ                                                
40 บ้านไร่เจริญ ปกติ 1                                                  
41 บ้านหนองกะหนาก ปกติ                                                  
42 บ้านหนองแกใน ปกติ                                                
รวม 8 21 5 3 0 0 6 3 10 10 29 5 2 1 0 0 0 4 4 10 3 6 18 7 3 0 2 7 12 9