การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ ปกติ 1                                                        
2 บ้านหนองขาม 1                                                  
3 หนองไม้พลวงวิทยาคม ปกติ                                                          
4 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์                                                
5 บ้านนางาม                                                        
6 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา ปกติ 1                                                  
7 โนนชัยประชาสรรค์ ปกติ 1                                                  
8 หนองเม็กวิทยา                                                
9 วัดบ้านกุดสังข์ ปกติ                                                
10 ห้วยยางดงวิทยา                                                
11 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) ปกติ 1                                                    
12 สระแก้ววิทยานุกูล ปกติ                                                
13 หลักด่านวิทยา ปกติ                                                
14 บ้านชัยศรี ปกติ                                                
15 หัวหินราษฎร์บำรุง เรียนร่วม                                                
16 คำบอนวิทยาสรรพ์ ปกติ                                                
17 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ ปกติ 1                                                      
18 คำขามวิทยา ปกติ 1                                                  
19 โนนเตาไหหนองแก ปกติ                                                
20 สว่างกิจวิทยา ปกติ                                                
21 คำมันปลาผดุงวิทย์ เรียนร่วม 1                                                  
22 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา ปกติ 1                                                    
23 เสริมเสาเล้าวิทยา ปกติ                                                
24 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา ปกติ                                                
25 บ้านโคกศรี ปกติ 1                                                  
26 คำไฮวิทยา ปกติ                                                
27 คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ เรียนร่วม                                                
28 วัดบ้านดอนกลาง ปกติ 1                                                  
29 บัวสะอาดส่งเสริม ปกติ                                                
30 บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์0170) ปกติ                                                
31 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ปกติ 1                                                  
32 หนองโนวิทยา ปกติ                                                
33 ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) เรียนร่วม                                                          
34 ดงสวรรค์อุดมมิตร ปกติ                                                
35 ขมิ้นพัฒนวิทย์ ปกติ                                                
36 หนองแวงม่วง ปกติ                                                
37 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ ปกติ                                                
38 คำถาวรเจริญวิทย์ ปกติ 1                                                        
39 ท่าแห่วิทยาคม ปกติ                                                  
40 โคกเจริญวิทยา ปกติ                                                
41 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม ปกติ                                                
42 อุ่มเม่าวิทยา ปกติ                                                
43 บ้านหนองแสง ปกติ 1                                                    
44 พรมลีศรีสว่าง ปกติ 1                                                  
45 ท่อนสังข์วิทยา ปกติ                                                
46 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล ปกติ                                                
47 หนองบัววิทยาเสริม ปกติ 1                                                  
48 กุดฆ้องชัยวิทยา ปกติ 1                                                  
49 บ้านหนองไผ่ ปกติ                                                
50 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง ปกติ                                                
51 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย ปกติ 1                                                  
52 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี ปกติ 1                                                        
53 หัวดงวิทยา เรียนร่วม                                                          
54 นามูลสมบูรณ์วิทย์ เรียนร่วม 1                                                  
55 สำราญ 0 ประภาศรี ปกติ                                                
56 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี ปกติ                                                
57 หนองปะโอประชาอุทิศ ปกติ 1                                                  
58 เนินลาดวิทยา ปกติ                                                
59 หน่อคำประชานุเคราะห์ ปกติ                                                
60 บ้านกุดท่าลือ ปกติ                                                
61 บ้านขามวิทยาคม ปกติ                                                      
62 บ้านเว่อวิทยานุกูล เรียนร่วม 1                                                  
63 เชียงงามวิทยาคาร เรียนร่วม 1                                                  
64 นาอวนวิทยาสิทธิ์ ปกติ                                                
65 บ้านหนองหัวช้าง ปกติ 1                                                      
66 บ้านดงน้อย ปกติ                                                
67 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                  
68 สว่างศรีโคกคึม ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
69 ชุมชนดอนยูงวิทยายน ปกติ 1                                                  
70 หนองบัวชุม ปกติ                                                          
71 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี ปกติ 1                                                  
72 มิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ) ยุบโรงเรียนแล้ว                                                
73 บ้านลาดสระบัว ปกติ                                                  
74 พิมูลวิทยา เรียนร่วม                                                
75 ป่าหวายศึกษา เรียนร่วม                                                          
76 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ ปกติ 1                                                      
77 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม เรียนร่วม 1                                                      
78 บ้านหาดทรายมูล ปกติ                                                
79 หนองโนวิทยาคม ปกติ 1                                                  
80 หนองแสงวิทยา ปกติ 1                                                          
81 หนองใหญ่วิทยา เรียนร่วม 1                                                  
82 บ้านหนองบัวแดง ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
83 ประชารัฐศึกษา ปกติ                                                  
84 บ้านหนองเสือ ปกติ 1                                                  
85 คำโองวิทยา ปกติ                                                        
86 ไชยวารวิทยาคม ปกติ 1                                                    
87 นาสีนวลอุดมเวศม์ ปกติ                                                    
88 บ้านแสนสุข ปกติ                                                
89 โคกก่องราษฎร์นุกูล เรียนร่วม 1                                                  
90 ยางเนียมพัฒนา เรียนร่วม 1                                                  
91 ไทรทองวิทยาคาร ปกติ 1                                                  
92 บ้านโคกกลาง ปกติ                                                
93 บ้านชัยศรีสุข ปกติ 1                                                  
94 เดชอุดมพิทยาคม เรียนร่วม                                                
95 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง เรียนร่วม 1                                                      
96 บ้านชาดวิทยาคาร ปกติ 1                                                    
97 บ้านคำแคน ปกติ 1                                                      
98 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ ปกติ                                                  
99 ท่าเมืองสำราญวิทย์ ปกติ                                                    
100 บ้านสีสุก เรียนร่วม                                                
รวม 42 29 11 1 2 4 4 21 18 21 41 34 4 6 1 2 2 7 15 20 5 15 20 20 12 2 5 24 20 13