รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เลย เขต 1

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านแก่งปลาปก  
ชุมชนบ้านนาด้วง  
บ้านสงาว  
บ้านโคกใหญ่  
บ้านคอนสา  
บ้านบุฮม  
บ้านท่าลี่  
ชุมชนบ้านท่าสะอาด  
บ้านท่าสวรรค์  
10  บ้านกกทอง  
11  บ้านห้วยบ่อซืน  
12  บ้านกกดู่  
13  ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ  
14  บ้านสงเปือย  
15  บ้านปางคอม  
16  บ้านห้วยพิชัย  
17  บ้านห้วยตาด  
18  บ้านห้วยขอบห้วยเหียม  
19  เมืองเลย  
20  ชุมชนบ้านปากชม  
21  บ้านวังผา  
22  บ้านยาง  
23  บ้านห้วยอาลัย  
24  บ้านก้างปลา  
25  บ้านน้ำแคม  
26  บ้านนาค้อ  
27  ชุมชนบ้านปากห้วย  
28  บ้านน้ำพร  
29  ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร  
30  บ้านผาแบ่น  
31  บ้านนาดอกคำ  
32  บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59  
33  ชุมชนบ้านนาบอน  
34  บ้านนาโคก  
35  บ้านสะอาดลายเหนือ  
36  ชุมชนบ้านนาอ้อ  
37  บ้านนาโป่ง  
38  ชุมชนบ้านอาฮี  
39  บ้านสูบ  
40  ชุมชนบ้านเชียงกลม  
41  บ้านน้ำภู  
42  บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก  
43  บ้านติ้วน้อย  
44  บ้านหนองหญ้าไซ  
45  บ้านธาตุวิทยา  
46  บ้านบง  
47  บ้านนาซ่าว  
48  บ้านห้วยทราย  
49  บ้านปากภู  
50  บ้านนาดินดำ  
51  บ้านใหม่  
52  ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)  
53  ห้วยซวกคกเลาใต้  
54  อนุบาลเลย  
55  ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา  
56  บ้านท่าดีหมี  
57  บ้านหาดทรายขาวผามุม  
58  บ้านท่าบม  
59  บ้านสาระแพ  
60  บ้านเชียงคาน  
61  อนุบาลเชียงคาน