รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
ชุมชนบ้านท่าสะอาด       
ชุมชนบ้านนาด้วง       
ชุมชนบ้านนาบอน       
ชุมชนบ้านนาอ้อ       
ชุมชนบ้านปากชม       
ชุมชนบ้านปากห้วย       
ชุมชนบ้านอาฮี       
ชุมชนบ้านเชียงกลม       
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร       
10  บ้านกกดู่    1      
11  บ้านกกทอง       
12  บ้านก้างปลา       
13  บ้านคอนสา    1      
14  บ้านติ้วน้อย       
15  บ้านท่าดีหมี    1      
16  บ้านท่าบม       
17  บ้านท่าลี่       
18  บ้านท่าสวรรค์    1      
19  บ้านธาตุวิทยา       
20  บ้านนาค้อ    1      
21  บ้านนาซ่าว       
22  บ้านนาดอกคำ       
23  บ้านนาดินดำ       
24  บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59       
25  บ้านนาโคก    1      
26  บ้านนาโป่ง       
27  บ้านน้ำพร    1      
28  บ้านน้ำภู       
29  บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก       
30  บ้านน้ำแคม       
31  บ้านบง       
32  บ้านบุฮม       
33  บ้านปากภู       
34  บ้านปางคอม       
35  บ้านผาแบ่น       
36  บ้านยาง       
37  บ้านวังผา       
38  บ้านสงาว       
39  บ้านสงเปือย    1      
40  บ้านสะอาดลายเหนือ       
41  บ้านสาระแพ       
42  บ้านสูบ       
43  บ้านหนองหญ้าไซ       
44  บ้านหาดทรายขาวผามุม       
45  บ้านห้วยขอบห้วยเหียม       
46  บ้านห้วยตาด       
47  บ้านห้วยทราย       
48  บ้านห้วยบ่อซืน       
49  บ้านห้วยพิชัย       
50  บ้านห้วยอาลัย       
51  บ้านเชียงคาน    1      
52  บ้านแก่งปลาปก    1      
53  บ้านโคกใหญ่       
54  บ้านใหม่       
55  ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา       
56  ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ       
57  ห้วยซวกคกเลาใต้         
58  อนุบาลเชียงคาน       
59  อนุบาลเลย       
60  เมืองเลย       
61  ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)       
รวม   10 51 60 0 0 0