รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
0 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง6 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12 ห้อง มากกว่า 12 ห้อง
ชุมชนบ้านท่าสะอาด        1
ชุมชนบ้านนาด้วง     
ชุมชนบ้านนาบอน        1
ชุมชนบ้านนาอ้อ        1
ชุมชนบ้านปากชม  1      
ชุมชนบ้านปากห้วย        1
ชุมชนบ้านอาฮี        1
ชุมชนบ้านเชียงกลม        1
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร        1
10  บ้านกกดู่        1
11  บ้านกกทอง        1
12  บ้านก้างปลา        1
13  บ้านคอนสา        1
14  บ้านติ้วน้อย        1
15  บ้านท่าดีหมี        1
16  บ้านท่าบม        1
17  บ้านท่าลี่        1
18  บ้านท่าสวรรค์        1
19  บ้านธาตุวิทยา        1
20  บ้านนาค้อ        1
21  บ้านนาซ่าว        1
22  บ้านนาดอกคำ        1
23  บ้านนาดินดำ        1
24  บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59        1
25  บ้านนาโคก        1
26  บ้านนาโป่ง        1
27  บ้านน้ำพร        1
28  บ้านน้ำภู        1
29  บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก        1
30  บ้านน้ำแคม        1
31  บ้านบง        1
32  บ้านบุฮม        1
33  บ้านปากภู  1      
34  บ้านปางคอม        1
35  บ้านผาแบ่น        1
36  บ้านยาง        1
37  บ้านวังผา        1
38  บ้านสงาว        1
39  บ้านสงเปือย        1
40  บ้านสะอาดลายเหนือ     
41  บ้านสาระแพ     
42  บ้านสูบ        1
43  บ้านหนองหญ้าไซ        1
44  บ้านหาดทรายขาวผามุม        1
45  บ้านห้วยขอบห้วยเหียม        1
46  บ้านห้วยตาด        1
47  บ้านห้วยทราย     
48  บ้านห้วยบ่อซืน  1      
49  บ้านห้วยพิชัย        1
50  บ้านห้วยอาลัย        1
51  บ้านเชียงคาน  1      
52  บ้านแก่งปลาปก        1
53  บ้านโคกใหญ่        1
54  บ้านใหม่        1
55  ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา        1
56  ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ        1
57  ห้วยซวกคกเลาใต้        1
58  อนุบาลเชียงคาน        1
59  อนุบาลเลย        1
60  เมืองเลย        1
61  ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)        1