ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

ที่ โรงเรียน จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม
กล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม
เครื่องรับ
โทรทัศน์
1 ชุมชนบ้านท่าสะอาด  1 6 6
2 ชุมชนบ้านนาด้วง  1 1 0
3 ชุมชนบ้านนาบอน  1 6 1
4 ชุมชนบ้านนาอ้อ  0 0 0
5 ชุมชนบ้านปากชม  1 4 0
6 ชุมชนบ้านปากห้วย  1 1 1
7 ชุมชนบ้านอาฮี  4 4 4
8 ชุมชนบ้านเชียงกลม  0 0 0
9 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร  1 1 3
10 บ้านกกดู่  0 0 5
11 บ้านกกทอง  1 11 11
12 บ้านก้างปลา  0 0 0
13 บ้านคอนสา  8 8 8
14 บ้านติ้วน้อย  6 6 6
15 บ้านท่าดีหมี  2 6 6
16 บ้านท่าบม  1 5 6
17 บ้านท่าลี่  2 2 2
18 บ้านท่าสวรรค์  1 11 11
19 บ้านธาตุวิทยา  1 1 1
20 บ้านนาค้อ  0 0 0
21 บ้านนาซ่าว  1 1 1
22 บ้านนาดอกคำ  1 6 6
23 บ้านนาดินดำ  1 9 5
24 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59  0 0 0
25 บ้านนาโคก  0 0 0
26 บ้านนาโป่ง  0 0 0
27 บ้านน้ำพร  1 1 5
28 บ้านน้ำภู  0 0 0
29 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก  0 0 0
30 บ้านน้ำแคม  0 0 10
31 บ้านบง  0 0 0
32 บ้านบุฮม  0 0 0
33 บ้านปากภู  0 0 0
34 บ้านปางคอม  3 1 4
35 บ้านผาแบ่น  0 0 0
36 บ้านยาง  0 0 0
37 บ้านวังผา  0 0 0
38 บ้านสงาว  3 3 3
39 บ้านสงเปือย  2 6 6
40 บ้านสะอาดลายเหนือ  1 1 1
41 บ้านสาระแพ  2 3 6
42 บ้านสูบ  1 1 1
43 บ้านหนองหญ้าไซ  1 1 1
44 บ้านหาดทรายขาวผามุม  5 8 8
45 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม  0 0 0
46 บ้านห้วยตาด  0 0 0
47 บ้านห้วยทราย  1 1 1
48 บ้านห้วยบ่อซืน  0 0 0
49 บ้านห้วยพิชัย  2 5 5
50 บ้านห้วยอาลัย  0 0 4
51 บ้านเชียงคาน 
52 บ้านแก่งปลาปก  0 0 0
53 บ้านโคกใหญ่  0 0 0
54 บ้านใหม่  1 1 1
55 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา  4 6 6
56 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ  1 0 6
57 ห้วยซวกคกเลาใต้  1 1 1
58 อนุบาลเชียงคาน  5 20 20
59 อนุบาลเลย  0 0 0
60 เมืองเลย  0 0 0
61 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)  1 6 8