การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

ที่ โรงเรียน จำนวนห้องที่
จัดการเรียนการสอน
จำนวนระดับชั้นที่ใช้ในการเรียนการสอน
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
1 ชุมชนบ้านท่าสะอาด                
2 ชุมชนบ้านนาด้วง                      
3 ชุมชนบ้านนาบอน      
4 ชุมชนบ้านนาอ้อ                    
5 ชุมชนบ้านปากชม                        
6 ชุมชนบ้านปากห้วย                        
7 ชุมชนบ้านอาฮี      
8 ชุมชนบ้านเชียงกลม                  
9 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร                        
10 บ้านกกดู่              
11 บ้านกกทอง                        
12 บ้านก้างปลา                        
13 บ้านคอนสา            
14 บ้านติ้วน้อย 11       
15 บ้านท่าดีหมี            
16 บ้านท่าบม            
17 บ้านท่าลี่            
18 บ้านท่าสวรรค์ 11       
19 บ้านธาตุวิทยา            
20 บ้านนาค้อ                        
21 บ้านนาซ่าว            
22 บ้านนาดอกคำ            
23 บ้านนาดินดำ      
24 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59                        
25 บ้านนาโคก                        
26 บ้านนาโป่ง                        
27 บ้านน้ำพร                        
28 บ้านน้ำภู                        
29 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก                        
30 บ้านน้ำแคม                        
31 บ้านบง                        
32 บ้านบุฮม                        
33 บ้านปากภู                        
34 บ้านปางคอม              
35 บ้านผาแบ่น            
36 บ้านยาง                        
37 บ้านวังผา                        
38 บ้านสงาว      
39 บ้านสงเปือย      
40 บ้านสะอาดลายเหนือ                    
41 บ้านสาระแพ            
42 บ้านสูบ                  
43 บ้านหนองหญ้าไซ                    
44 บ้านหาดทรายขาวผามุม            
45 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม                        
46 บ้านห้วยตาด                        
47 บ้านห้วยทราย            
48 บ้านห้วยบ่อซืน                        
49 บ้านห้วยพิชัย 11                   
50 บ้านห้วยอาลัย                        
51 บ้านเชียงคาน                          
52 บ้านแก่งปลาปก                        
53 บ้านโคกใหญ่                        
54 บ้านใหม่                  
55 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา            
56 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ                        
57 ห้วยซวกคกเลาใต้                
58 อนุบาลเชียงคาน                          
59 อนุบาลเลย 30             
60 เมืองเลย                        
61 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)