โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

ที่ โรงเรียน ครูผู้สอนสอนเอง
จำนวนร้อยละ
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
จากฮาร์ดดิสก์
จำนวนร้อยละ
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
จำนวนร้อยละ
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
จำนวนร้อยละ
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
จำนวนร้อยละ
1 ชุมชนบ้านท่าสะอาด 100 10  100 
2 ชุมชนบ้านนาด้วง 80 0 20 
3 ชุมชนบ้านนาบอน 100 0
4 ชุมชนบ้านนาอ้อ 85 0 20  20  100 
5 ชุมชนบ้านปากชม 100 0
6 ชุมชนบ้านปากห้วย 100 0
7 ชุมชนบ้านอาฮี 100 0
8 ชุมชนบ้านเชียงกลม 90 0 10 
9 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 100 0
10 บ้านกกดู่ 50 50 50 
11 บ้านกกทอง 100 0 50  50 
12 บ้านก้างปลา 0 0
13 บ้านคอนสา 80 8 80  80  100 
14 บ้านติ้วน้อย 100 0
15 บ้านท่าดีหมี 20 20 30  10  20 
16 บ้านท่าบม 70 30 40  20  50 
17 บ้านท่าลี่ 60 40 50  50 
18 บ้านท่าสวรรค์ 60 10 15  15 
19 บ้านธาตุวิทยา 100 0
20 บ้านนาค้อ 100 0 20  40 
21 บ้านนาซ่าว 100 0
22 บ้านนาดอกคำ 60 60 50  50  80 
23 บ้านนาดินดำ 100 0 100 
24 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 100 0
25 บ้านนาโคก 100 0
26 บ้านนาโป่ง 100 0
27 บ้านน้ำพร 100 46.66 50.00 
28 บ้านน้ำภู 100 0
29 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 100 0
30 บ้านน้ำแคม 100 0 50  80 
31 บ้านบง 100 0
32 บ้านบุฮม 100   0   0  
33 บ้านปากภู 0 0
34 บ้านปางคอม 50 30 80  30  80 
35 บ้านผาแบ่น 100 0
36 บ้านยาง 0 0
37 บ้านวังผา 100 0 20 
38 บ้านสงาว 10 5 80   
39 บ้านสงเปือย 55 0 40 
40 บ้านสะอาดลายเหนือ 100 100 100  100  100 
41 บ้านสาระแพ 80 10 10  10 
42 บ้านสูบ 100 100 100  100  100 
43 บ้านหนองหญ้าไซ 100 100 100  100  100 
44 บ้านหาดทรายขาวผามุม 50 - 50 
45 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 100 0
46 บ้านห้วยตาด 0 0
47 บ้านห้วยทราย 100 100 100  100  100 
48 บ้านห้วยบ่อซืน 100 0
49 บ้านห้วยพิชัย 60 - 40 
50 บ้านห้วยอาลัย 100 40 40  80 
51 บ้านเชียงคาน      
52 บ้านแก่งปลาปก 100 0
53 บ้านโคกใหญ่ 20 0 80  100 
54 บ้านใหม่ 100 100 100  100  100 
55 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 30 - 100  70 
56 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 100 36.36 18.18  9.90 
57 ห้วยซวกคกเลาใต้ 100 100 100  100  100 
58 อนุบาลเชียงคาน 20 0 80  100 
59 อนุบาลเลย 100 0
60 เมืองเลย 100 0
61 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 100 0 100  30  30