การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
โรงเรียนมีความต้องการสนับสนุนอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมรายการใดบ้าง
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ
LED TV จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม
กล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม
สื่อการสอนทางไกล (eDLTV)
แบบ offline
1 ชุมชนบ้านท่าสะอาด 12
2 ชุมชนบ้านนาด้วง 8
3 ชุมชนบ้านนาบอน 10 10  10 
4 ชุมชนบ้านนาอ้อ 9
5 ชุมชนบ้านปากชม 12 12  12 
6 ชุมชนบ้านปากห้วย 0
7 ชุมชนบ้านอาฮี 9
8 ชุมชนบ้านเชียงกลม 0
9 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 0
10 บ้านกกดู่ 12 11 
11 บ้านกกทอง 2    
12 บ้านก้างปลา 15 15  15 
13 บ้านคอนสา 8
14 บ้านติ้วน้อย 11 11  11  11 
15 บ้านท่าดีหมี    
16 บ้านท่าบม
17 บ้านท่าลี่ 10 10  10 
18 บ้านท่าสวรรค์ 4
19 บ้านธาตุวิทยา 6
20 บ้านนาค้อ 11
21 บ้านนาซ่าว 7
22 บ้านนาดอกคำ 6
23 บ้านนาดินดำ 9
24 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 0
25 บ้านนาโคก 0
26 บ้านนาโป่ง 0
27 บ้านน้ำพร 4
28 บ้านน้ำภู 0
29 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 9
30 บ้านน้ำแคม 10 10  10 
31 บ้านบง 0
32 บ้านบุฮม 8 4  
33 บ้านปากภู 0
34 บ้านปางคอม 5
35 บ้านผาแบ่น 6
36 บ้านยาง 9
37 บ้านวังผา 8
38 บ้านสงาว 4
39 บ้านสงเปือย 3
40 บ้านสะอาดลายเหนือ 4  
41 บ้านสาระแพ -
42 บ้านสูบ 4
43 บ้านหนองหญ้าไซ 4
44 บ้านหาดทรายขาวผามุม 3
45 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 12 12  12 
46 บ้านห้วยตาด 0
47 บ้านห้วยทราย 7
48 บ้านห้วยบ่อซืน 0
49 บ้านห้วยพิชัย    
50 บ้านห้วยอาลัย 10
51 บ้านเชียงคาน      
52 บ้านแก่งปลาปก 9
53 บ้านโคกใหญ่ 9
54 บ้านใหม่ 4
55 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา -
56 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 10 10 
57 ห้วยซวกคกเลาใต้ 4
58 อนุบาลเชียงคาน 6
59 อนุบาลเลย 30
60 เมืองเลย 0
61 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 0