มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ เขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1
(ตัวชี้วัดที่)

มาตรฐานที่ 2
(ตัวชี้วัดที่)

มาตรฐานที่ 3
(ตัวชี้วัดที่)
ผลการประเมิน หมายเหตุ
1 1 2 3 1 2 3
1 สพป.กระบี่ 1 2 2 2 2 2 2 พอใช้  
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 3 3 3 3 3 3 3 ดีมาก  
3 สพป.ขอนแก่น เขต 1 3 2 3 3 3 3 3 ดีมาก  
4 สพป.ขอนแก่น เขต 2 3 3 3 3 3 3 2 ดีมาก  
5 สพป.ขอนแก่น เขต 3 3 2 2 3 3 3 3 ดีมาก  
6 สพป.ขอนแก่น เขต 5 2 3 2 2 3 3 3 ดี  
7 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 3 1 2 2 3 3 2 ดี  
8 สพป.ตรัง เขต 2 3 3 2 2 3 3 3 ดีมาก  
9 สพป.นครนายก 1 1 1 1 1 2 1 พอใช้  
10 สพป.นครราชสีมา เขต 4 3 3 3 3 3 2 2 ดีมาก  
11 สพป.นครราชสีมา เขต 6 2 3 2 2 2 2 2 ดี  
12 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3 2 1 2 2 1 1 พอใช้  
13 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3 3 3 2 3 2 3 ดีมาก  
14 สพป.นราธิวาส เขต 2 3 2 1 2 2 2 1 พอใช้  
15 สพป.น่าน เขต 1 3 2 2 2 3 3 3 ดี  
16 สพป.น่าน เขต 2 3 2 3 3 3 3 3 ดีมาก  
17 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2 3 3 2 2 3 1 ดี  
18 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 3 2 2 2 2 2 ดี  
19 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2 2 1 2 2 2 1 พอใช้  
20 สพป.ปัตตานี เขต 2 3 3 2 2 2 3 3 ดี  
21 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 3 3 3 2 2 2 3 ดี  
22 สพป.พิจิตร เขต 1 3 2 2 3 3 3 3 ดีมาก  
23 สพป.พิษณุโลก เขต 1 3 2 2 2 2 2 1 พอใช้  
24 สพป.ยะลา เขต 1 3 3 1 3 3 3 1 ดี  
25 สพป.ระนอง 1 1 2 1 3 3 2 พอใช้  
26 สพป.ระยอง เขต 2 3 3 3 3 2 3 1 ดี  
27 สพป.ลพบุรี เขต 1 3 3 3 2 3 3 2 ดีมาก  
28 สพป.ลำปาง เขต 1 2 2 2 2 2 2 2 พอใช้  
29 สพป.ลำพูน เขต 1 2 2 3 2 2 3 2 ดี  
30 สพป.ลำพูน เขต 2 3 3 3 2 3 3 3 ดีมาก  
31 สพป.สงขลา เขต 1 3 2 1 2 3 3 3 ดี  
32 สพป.สงขลา เขต 2 3 3 3 3 3 3 2 ดีมาก  
33 สพป.สงขลา เขต 3 2 2 2 2 2 2 1 พอใช้  
34 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 1 1 0 0 0 0 0 พอใช้  
35 สพป.สระแก้ว เขต 1 2 2 2 2 2 2 3 ดี  
36 สพป.สระแก้ว เขต 2 1 1 1 2 1 1 1 พอใช้  
37 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 3 2 3 3 3 3 3 ดีมาก  
38 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2 2 2 2 3 3 3 ดี  
39 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2 1 1 2 3 3 2 พอใช้  
40 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 3 2 2 2 2 3 1 ดี  
41 สพป.อุดรธานี เขต 4 3 2 2 3 3 3 3 ดีมาก  
42 สพป.อ่างทอง 2 2 2 2 1 2 2 พอใช้  
43 สพป.เชียงราย เขต 1 2 2 1 2 3 2 2 พอใช้  
44 สพป.เชียงราย เขต 4 3 2 2 2 2 2 2 ดี  
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 1 1 1 1 2 1 1 พอใช้  
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 3 3 3 3 3 3 3 ดีมาก  
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 3 1 3 3 3 3 2 ดี  
48 สพป.เพชรบุรี เขต 1 3 2 3 2 3 2 3 ดี  
49 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3 2 2 2 3 3 3 ดี  
50 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 3 2 1 2 1 2 2 พอใช้  
51 สพป.เลย เขต 1 2 2 2 2 3 2 1 พอใช้  
52 สพป.เลย เขต 3 3 3 2 2 3 3 1 ดี  
53 สพม. เขต 8 3 3 2 2 2 3 3 ดี